Skočiť na hlavný obsah

Metódy a techniky výskumu v odbore klasická archeológia


prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
Prof. Dr. W. Jobst
doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc.
doc. PhDr. M. Dufková, CSc.
Mgr. Erik Hrnčiarik
Mgr. Pavol Hnila
Mgr. Lucia Nováková    

41 797,85 €    

Cieľom projektu je vytvoriť nový vzdelávací program v odbore klasická archeológia, zameraný na teóriu a aplikáciu výskumných metód a techník v praxi. Pozostáva z vypracovanie metodiky, študijných materiálov a didaktických pomôcok pre 2-semestrálny kurz o metódach bádania, vrátane tzv. počítačovej podpory v archeológii, pomocných vedných disciplín (numizmatika, antropológia, archeobotanika, -zoológia, geofyzika, letecká prospekcia a i.) a ochrany archeologického kultúrneho dedičstva. Jeho praktickú časť predstavujú priebežné cvičenia a 4-tyždňový letný kurz na terénnom archeologickom výskume antických pamiatok, uskutočnený v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi. Cieľová skupina: študenti a doktorandi.

The purpose of the project is to create a new educational programme in the field of classical archaeology, focused on the theory and application of research methods and techniques. The project consists of developing methodology, study materials and teaching aids for a two-semester course on research methods, including the so-called computer aid in archaeology, related disciplines (numismatics, anthropology, archaeobotany, zoology, geophysics, aerial prospection, etc.) and protection of archaeological cultural heritage. On the practical side, the project consists of continuous training and a four-week summer course at an archaeological excavation of ancient monuments, organized in cooperation with both domestic and foreign partners. Target group: students and PhD students.