Skočiť na hlavný obsah

Kultúrny kapitál a školská úspešnosť: Úloha kultúrne špecifických výchovných praktík a exekutívnych funkcií


Plánovaná doba trvania projektu: 2014 – 2016
Riešitelia v prvom roku:
Mgr. Andrej Mentel, PhD. – vedúci riešiteľ, Katedra sociológie FF TrUni
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. – zástupca vedúceho riešiteľa, Katedra sociológie FF TrUni
Mgr. Danijela Jerotijević, PhD. – Ústav sociálnej antropológie, FSEV UK
Mgr. Michal Hajdúk – doktorand, Katedra psychológie, FiF UK

Požadovaná suma:
Rok 2014 (1. rok trvania projektu) 11500 €
Rok 2015 (2. rok trvania projektu) 7100 €
Rok 2016 (3. rok trvania projektu)  6100 €
Celková požadovaná suma:  24700 €

Pridelená suma (prvý rok) 5395 €

Anotácia projektu:
Pedagogické výskumy ukazujú veľmi silný vzťah medzi rodinným zázemím žiaka a jeho školskými výsledkami. Porovnávacie štúdie zdôrazňujú hlavne vplyv dostupnosti zdrojov pre vzdelávanie (vzdelanie rodičov, typ zamestnania rodičov, rozsah domácej knižnice apod.). Dostupnosť týchto zdrojov je zároveň indikátorom kultúrneho kapitálu rodiny. Súčasťou kultúrneho kapitálu sú však aj zručnosti a praktiky, ktoré rodičia uplatňujú v rámci výchovy. Na druhej strane, výskumy v psychológii ukazujú silný vplyv exekutívnych funkcií (hlavne inhibičnej kontroly a pracovnej pamäti) na školský úspech.
Cieľom projektu je overiť, či rôzne kultúrne špecifické výchovné praktiky uplatňované v rodinách s rozličným kultúrnym kapitálom povedú k rôznym výkonom v testoch exekutívnych funkcií a následne k odlišným školským výsledkom.


VEGA Nr. 1/0445/14

Cultural capital and school achievement: The role of culturally specific educational practices and executive functions


Duration of the project: 2014 – 2016
Project team:
Mgr. Andrej Mentel, PhD. – leader of the project team, Department of Sociology, Faculty of Arts and Philosophy, Trnava University
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. – vice-leader, Department of Sociology, Faculty of Arts and Philosophy, Trnava University  
Mgr. Danijela Jerotijević, PhD. – Institute of Social Anthropology, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University
Mgr. Michal Hajdúk – graduate student, Department of psychology, Faculty of Philosophy, Comenius University

Financial means requested:
Year 2014 (1st year of project duration) 11500 €
Year 2015 (2nd year of project duration) 7100 €
Year 2016 (3rd year of project duration) 6100 €
Summary of the financial means requested: 24700 €

Financial means afforded (1st year) 5395 €

Project summary:
Pedagogical studies indicate very strong relationship among a family background of a child and his/her school results. Comparatives studies emphasize mainly the influence of the availability of resources (education of parents, type of their employment, an extent of the home library etc.). Availability of these resources is an indicator of the cultural capital of a family.  On the other side, studies in psychology show strong influence of the executive functions (mainly of inhibitory control and working memory) on the success at the school.
The aim of the project is to verify if the different culture – specific educative practices use in the families with different level of cultural capital will lead to different results in the tests of executive functions and, subsequently, to different school results.