Skočiť na hlavný obsah

Filozofia ako terapia


Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Doba riešenia: 1.1.2008 - 31.12.2010
Pridelená dotácia: 1275 Eur


Anotácia:
Skúmanie úlohy filozofie a jej kompetencie poskytovať relevantné odpovede na riešenie základných otázok ľudskej existencie a tým plniť úlohu intelektuálnej terapie človeka.Predkladaný návrh predpokladá skúmanie problému z viacerých rovín:
1/ Vedecká reflexia úlohy a poslania filozofie ako intelektuálnej terapie vôbec.
2/ Historická analýza relevantných dejinných prístupov a dejinného chápania filozofie ako terapie (Sokrates, stoici, renesancia, existencializmus, Wittgenstein).
3/ Reflexia interdisciplinárneho ponímania intelektuálnej terapie v jej dejinnom kontexte (filozofia a teológia, psychológia, medicína, etika, umenie).
4/ Úloha filozofie pri riešení existenciálnych problémov súčasného človeka a kultúry.

On philosophy as therapy

The aim of the project: Exploring the role of philosophy, its competence in offering relevant answers to the solving fundamental (existential) questions of human existence and thus fulfilling its role of intellectual therapy. The submitted proposal presupposes exploring the issue from several perspectives: 1/ Scientific reflection of the role and function of philosophy as intellectual therapy in general. 2/ Analysis of relevant historical approaches and of historical understanding of philosophy as therapy (Socrates, Stoics, Renaissance, Existentialism, Wittgenstein). 3/ Reflection on interdisciplinary understanding of intellectual therapy in its historical context (philosophy and theology, psychology, medicine, etics, arts). 4/ The role of philosophy in solving the existential problems of contemporary people and culture.