Skočiť na hlavný obsah

Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku (The Influence of the Church's Social Doctrine on the Political Thinking in Slovakia)


Anotacia (SK)
Primárnymi zdrojmi katolíckeho sociálneho učenia sú pápežské, koncilové a iné oficiálne dokumenty vydané od konca devätnásteho storočia, ktoré sa zaoberajú ekonomickými, politickými a sociálnymi otázkami. Sociálne učenie cirkvi a katolícke sociálne učenie, ktoré má pri zostavovaní smerníc a programov určitú slobodu (suo nomine) a na ňom založená vedecká činnosť má aj svoju spoločenskú dimenziu. V mnohých krajinách je problematika sociálneho učenia cirkvi a jeho vplyvu na politické myslenie záujmom politologického a historického výskumu. Na Slovensku je sociálne učenie cirkvi záujmom viacerých vedných odborov ale doteraz chýba vedecké spracovanie jeho prieniku do politického myslenia. Tento projekt je zameraný na politologický a historický výskum vplyvu  sociálneho učenia cirkvi na politické myslenie na Slovensku a vývoja dialógu kresťanských cirkví v otázke základných hodnôt, ľudskej dôstojnosti a ľudských práv od vydania prvej sociálnej encykliky Rerum novarum  v roku 1891.


Anotacia (ENG)
The primary resources of the Catholic social teachings are the papal, conciliar, and other official documents released since the late nineteenth century that deal with economic, political, and social questions. The Church's social doctrin and Catholic social  teaching which in the drawing up of directives and programs has a certain freedom (suo nomine), has with its scientific activity also its social dimension. The issue of Church's social doctrin and its impact on the political thinking is of the interests of political science and historical research in many countries. In Slovakia, this issue is of the interests of several scientific disciplines, but we do not have yet any scientific research on its impact of political thinking. This project focuses on political science and historical research of the Influence of Church's Social Doctrine on the political thinking in Slovakia and developing dialogue among Christian churches since the publishing of the first social encyclical Rerum novarum (1891).


Zloženie riešiteľského kolektívu za každý rok riešenia projektu
2014
Katuninec Milan prof. PhDr. PhD.
Krištof Pavol PhDr. PhD.
Martinkovič Marcel Mgr. PhD
Rusnák Peter PhDr. PhD.
2015
Katuninec Milan prof. PhDr. PhD.
Krištof Pavol PhDr. PhD.
Martinkovič Marcel Mgr. PhD
Rusnák Peter PhDr. PhD.
2016
Katuninec Milan prof. PhDr. PhD.
Krištof Pavol PhDr. PhD.
Martinkovič Marcel Mgr. PhD