Skočiť na hlavný obsah

Anotácia (SK)
Je známe, že muži a ženy sa líšia v niektorých kognitívnych schopnostiach. U mužov nachádzame väčší stupeň lateralizácie než u žien. Menšia lateralizácia pre verbálne funkcie sa javí ako efektívnejšia, čo môže vysvetľovať fakt, že ženy riešia verbálne úlohy lepšie ako muži. Naopak, pri neverbálnych úlohách sa javí ako efektívnejšia väčšia lateralizácia neverbálnych funkcií smerom do pravej hemisféry. Lateralita by mohla objasniť nielen existenciu medzipohlavných rozdielov vo výkone, ale aj veľkú časť variability výkonu v testoch kognitívnych funkcií v rámci jednotlivých pohlaví. V tomto projekte objasníme vzťah medzi stupňom laterality percepčných funkcií a kognitívnymi schopnosťami, ktorý doteraz nebol skúmaný. Štúdia prinesie nové poznatky o podstate individuálnych a medzipohlavných rozdielov kognitívnych funkcií
Anotácia (ENG)
Recent research using dichotic stimulation and a visual half-field technique indicate that sex differences in cognitive skills could be connected with lateralization of perceptual cognitive functions particularly because men and women differ not only in cognitive skills but also in degree of lateralization of cognitive functions. In general, perceptual asymmetries are greater in men. An assumtion is that a certain degree of the leftward lateralization (but not the maximal lateralization) is optimal for verbal functions, so that high left hemisphere lateralization is not associated with superior performance. Therefore, women outperform men in verbal tasks. In nonverbal task, a greater degree of lateralization towards the right hemisphere is associated with better performance. The proposed project will try to answer a question whether a degree of lateralization could explain the variation in performance within the groups of men and women. The sex differences in lateralization will be explored as well.
Zloženie riešiteľského kolektívu a počet hodín (2015/2016/2017)
Trnavská univerzita
•    PhDr. Marián Špajdel – vedúci projektu  666/800/750
•    PhDr. Peter Žitný, PhD. – zástupca vedúceho projektu 250/250/250
•    PhDr. Kinga Jurásová, PhD. 500/100/100
•    Mgr. Jana Vindišová, PhD.  0/600/600
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
•    RNDr Barbora Cimrová, PhD. – zástupca vedúceho projektu 333/500/500