Skočiť na hlavný obsah

Projekt sa rieši v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV                         
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD
Riešiteľský kolektív za FFTU: Prof. Doc. PhDr. Marian Zervan, PhD. (zástupca zodpovedného riešiteľa); doc. RNDr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD., prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.; Doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, Ph.D.
Doba riešenia: 1 / 2015 - 12 / 2018
Anotácia (SK)
Skúmanie základných pojmov teórie obrazu, ktoré je predmetom projektu, sa bude odohrávať v interdisciplinárnom dialógu medzi dejinami umenia na jednej a širokým spektrom ďalších disciplín (filozofia, teológia, psychológia, kognitívne vedy) na druhej strane. Vybrané pojmy,  napríklad „obraz“, „reprezentácia“, „funkcia“ či „symbolika“ sa stanú predmetom komplexnej teoretickej analýzy a súčasne sa formou prípadových štúdií uvedú do súvislostí výtvarnej kultúry raného novoveku (15. – 18. storočie) s ťažiskom v geografickom území medzi Viedňou a Krakovom. Kľúčovými problémami budú predovšetkým otázky intermediality, zamerané hlavne na vzťah obrazu a textu, ako aj na vzájomný vzťah obrazov rôzneho druhu. Osobitne silnou stránkou plánovaného interdisciplinárneho výskumu sa javí téma funkcií obrazu v liturgickom a architektonickom priestore. Pri skúmaní vybraných príkladov sa pokúsime syntetizovať poznatky z dobovej teórie obrazu, ikonografie, ikonológie, fenomenológie, teológie a dejín liturgie.
Anotácia (ENG)
The investigation into the fundamental concepts of image theory, which is the core of the project, will take place in an interdisciplinary dialogue between art history and a broad spectrum of other disciplines (philosophy, theology, psychology, cognitive sciences). The chosen concepts, e.g. “image”, “representation”, “function” or “symbol” will be analysed on theoretical level and, simultaneously, there will be applied in form of case studies into the contexts of early medieval visual culture in a geographical space between Vienna and Kraków.  The questions of inter-mediality, especially the relationship between the texts and images, will be the key problem.  A view on the different functions of image in the liturgical and architectonical space is planned to be a particular focus of the planned interdisciplinary research. Analysing chosen examples, we will attempt to synthesize knowledge from the contemporary theory of image, iconography, iconology, phenomenology, theology and history of liturgy.