Skočiť na hlavný obsah

Projekt APVV-17-0161

Odbor výskumu: 60407 - Teória a dejiny slovenskej literatúry
 
Názov projektu (SK):
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. - 18. storočí

Anotácia (SK)
V literárnej histórii zostali príležitostné žánre doposiaľ na pokraji záujmu a takmer bez reflexie. Pritom sú kľúčové pre ďalší výskum či už literárnych druhov, žánrov, trendov literárnej kultúry, ako aj výskum literatúry z hľadiska udalostí i z hľadiska spoznávania hlbších súvislostí literárneho života. Projekt je zameraný na rekonštrukciu obrazu literárnej kultúry a vzdelanosti v slovenskom jazykovom prostredí na základe textov príležitostnej tvorby (napísanej latinsky a v domácom jazyku) v 16. až 18. st. Výskum sprístupní a priblíži doteraz neznáme či málo známe texty. Osvetlí tiež problematiku žánrov príležitostnej tvorby. Ozrejmí aj problematiku literárneho života, kontakty medzi vzdelancami, autormi, tlačiarmi a ďalšími, ktorí sa na jeho rozvíjaní podieľali v domácom no i európskom regióne. Výstupom projektu budú domáce i medzinárodné vedecké konferencie, workshopy, vedecká monografia a komentovaná antológia textov a ďalšie publikácie, ako aj nový bilingválny slovensko-anglický vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku (internetová forma), na ktorom sa budú podieľať nielen literárni historici, ale vedci z rôznych spoločenskovedných disciplín.

Názov projektu (EN):
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th - 18th centuries

Anotácia (EN)
Occasional genres has been rather neglected in the history of literature. Although, they are quite crutial for further research of literary genres trends of literary culture as well as for research from the aspect of occassion or event, and also for research leading into deeper understanding of contexts of literary life. Project is focused on re-constructioning of a portrait of literary culture and education in Slovak linguistic enviroment through texts of occasional literary works (written both in Latin or in domestic - vernacular languages) in the 16th - 18th centuries. The research makes an access and introduces up-to-now unknown or only a little known texts. It will explain problems of genres of occasional works. It will also describe aspects of literary life, enlighten contact basis among scholars, authors, publishers and those who took part in building up and developing the environment of literary culture in Slovak as well as in wide European region. The project output will be: national and international scientific events such as conferences, workshops and seminars, and writing and publishing scientific monograph and commented anthology of texts of occasional works. There will be also conference proceedings from the scientific conferences and seminars and new bi-lingual Slovak-English Scientific journal of Regional Culture in Slovakia ( internet version), the journal will be platform for studies not onl yon literary history, but connects various disciplines of human, historical, cultural studies, archeology and arts, etc.
 
Dátum začiatku: 1. 8. 2018
Dátum ukončenia: 31. 7. 2022
 
Riešitelia za Filozofickú fakultu TU:
Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.