Skočiť na hlavný obsah

Anotácia (SK)
Francúzsko zohralo kľúčovú úlohu v procese formovania československého odboja v rokoch 1. svetovej vojny a pri následnom vzniku ČSR v októbri 1918. Vedecký projekt sústredí pozornosť na pokusy vybudovať efektívne vojenské spojenectvo medzi Francúzskom a ČSR po r. 1918, na ich politické a hospodárske vzťahy v medzivojnovom období, na podobu vzťahov medzi Francúzskym štátom a Slovenskou republikou v rokoch 1939 – 1944, na rozvoj stykov medzi Slobodným Francúzskom a československou exilovou vládou v Londýne, na pokusy o nové spojenectvo medzi Československom a Francúzskom v rokoch 1945 – 1948, t. j. v ucelenej forme zmapuje najdôležitejšie stránky vzťahov medzi oboma štátmi v rokoch 1918 – 1948. Projekt bude v podobnom rámci sledovať tiež vývoj a intenzitu bilaterálnych vzťahov ČSR s ďalšou západnou veľmocou – Spojenými štátmi americkými – tak v medzivojnovom období, ako aj počas 2. svetovej vojny a v prvých rokoch po jej skončení. USA totiž podobne ako Francúzsko stáli tak pri zrode Československej republiky r. 1918, ako aj pri jej obnove v roku 1945. 
Anotácia (ENG)
France played a key role in the process of the formation of the Czechoslovak resistance during WWI and the subsequent establishment of Czechoslovakia. The project will focus its attention on the attempts to build an military alliance between France and Czechoslovakia, their political and economic relations, on the form of the relations between the French State and Slovakia in the years 1939-1944, on the development of the relations between Free France and the Czechoslovak exile government, on the experiments with new alliance between Czechoslovakia and France in the years 1945-1948, i.e. will map the most important pages of relations between the two countries in the years 1918-1948. The project will also monitor similar development of the bilateral relations of Czechoslovakia with another western superpower – the USA – in the interwar period, during WWII and during the first years after its completion. The USA, like France, stood at the birth of Czechoslovakia in 1918, as well as its restoration in 1945.
Zloženie riešiteľského kolektívu za celý čas riešenia projektu:
Vedúci projektu: prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marián Manák, PhD.