Skočiť na hlavný obsah

Life in the borderland. Settlement structures in the fore-field and hinterland of the Pannonian limes from late La Tene period to the Late Antiquity

Spoločný projekt FF TVU a Archeologického ústavu SAV – ArÚ SAV

Anotácia (SK)
Juhozápadné Slovensko predstavovalo v dobe rímskej územie s výnimočným postavením na pomedzí rímskych provincií a germánskeho barbarika. Aj preto býva neraz označované ako „tretia zóna“ alebo „most“ medzi antickým svetom a tzv. slobodnou Germániou. Bol to „most“, ktorý sprostredkoval nielen hmotný tovar (suroviny, artefakty, tzv. rímske importy), ale aj myšlienky a nové technológie. Cieľom projektu je pomocou prípadových štúdií ozrejmiť a lepšie pochopiť vývoj sídliskových štruktúr od mladších fáz doby laténskej až po záver antiky. V staršom období tvorili oblasti južne i severne od Dunaja kultúrno-etnicky jednotnú enklávu keltského sveta. Po vzniku rímskej hranice na Dunaji (limes Romanus) a príchode germánskych kmeňov sa pôvodne jednotný priestor rozdelil na dve odlišné zóny. V rámci projektu budú skúmané procesy rímskeho vplyvu na germánskych sídliskách a akulturácie života kvádskej kniežacej nobility.
Anotácia (ENG)
In the Ancient times, South-West Slovakia had a prominent position on the border between the Roman provinces and Germanic barbaricum. That is why it is often coined as “the third zone” or “a bridge” between the Ancient world and the so-called free Germania. It was a bridge for the exchange of not only tangible goods (artefacts, the so-called Roman imports), but also ideas and new technology. Through case studies, the project aims to clarify and better understand the development of settlement structures in the period from late La Tene until the end of the Ancient times. In the earlier period, the territory south and north of the Danube was uniform, inhabited by the Celtic population. When the Roman border was established along the Danube (limes Romanus) and after the arrival of Germanic tribes, the originally coherent territory was divided into two different areas. The project will analyse the process how the Romans impacted the Germanic settlements and the acculturation of the Quadic nobility and its life.
Zloženie riešiteľského kolektívu
VEDÚCI PROJEKTU:
1. Varsik Vladimír, Doc., PhDr. CSc.
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU:
2. Kuzmová Klára, Prof. PhDr. CSc.
3. Březinová Gertrúda, PhDr. CSc.
SPOLURIEŠITELIA:
4. Hrnčiarik Erik, Dr. phil.
5. Ďurianová Andrea, Mgr. PhD.
6. Kolon Tomáš, Mgr. (D)
7. Petráško Tomáš, Mgr. (D)
8. Dragun Tomáš, Mgr. (D)
9. Horváth Peter, Mgr. (D)
10. Zaujecová Martina, Mgr. (D)
11. Beljak Ján, PhDr. PhD.
12. Bielich Mário, Mgr. PhD.
13. Kučeráková Kristína, Mgr. PhD.
14. Vrtelova Anna, Mgr. (D)