Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné informácie Katedry politológie

Formy štúdia

 

Naša katedra v súčasnosti ponúka akreditované denné a externé bakalárske a denné a externé magisterské štúdium v študijných programoch

  • Politológia (Bc., 6 sem.)
  • Politológia (Mgr., 4 sem.)

v študijnom odbore 3.1.6 Politológia. Absolvent štúdia na našej katedre získava znalosti najmä v oblasti teórie politiky, teórie demokracie, dejín svetového a slovenského politického myslenia, medzinárodných vzťahov a dejín diplomacie, komparatívnej politológie, moderných slovenských a svetových dejín a politickej filozofie. Môže sa uplatniť v štátnej a verejne správe, občianskych združeniach, politických a mimovládnych inštitúciách, masovokomunikačných prostriedkoch a v súkromnej sfére.

Bakalársky stupeň trvá v štandartnej dĺžke štúdia tri roky (šesť semestrov) a je ukončený záverečnou prácou a štátnou skúškou. Magisterský stupeň trvá v štandartnej dĺžke 2 roky (štyri semestre) a je ukončený diplomovou prácou a štátnou skúškou.

Študenti majú možnosť časť štúdia absolvovať na zahraničných univerzitách.

 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia prebieha v súčasnosti bez prijímacích skúšok formou výberového konania na základe výsledkov stredoškolského štúdia s prihliadnutím na profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka.

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia prebieha v súčasnosti bez prijímacích skúšok. Prihlásiť sa môžu absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom odbore politológia a v príbuzných študijných odboroch: medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, história, sociológia, filozofia, verejná politika, verejná správa, bezpečnostné štúdiá a pod.

 

Zloženie predmetov bakalárskeho študijného programu

1. semester
Teórie medzinárodných vzťahov I.
Vybrané kapitoly z dejín diplomacie
Dejiny politického myslenia I.
Research methods in political science
Úvod do štúdia politológie I.
Ľudské a občianske práva
Aktéri verejnej politiky
Základy filozofie I.

2. semester
Teórie medzinárodných vzťahov II.
Dejiny politického myslenia II.
Politické dejiny Slovenska
Teória politických strán
Úvod do štúdia politológie II.
Komparácia verejných politík
Security policy
Základy filozofie II.

3. semester
Komparatívna politológia a teórie politických systémov I.
Politická geografia
Politické ideológie I.
Integračné procesy v Európe I.
Lobing
History of Balkans

4. semester
Komparatívna politológia a teórie politických systémov II.
Politické ideológie II.
Slovenské politické myslenie
Úvod do vedeckej metodológie
Integračné procesy v Európe II.
Public policies analysis

5. semester
Politická antropológia
Vybrané kapitoly z politickej filozofie
Poliltická filozofia 20. st. I.
Verejná správa
Úvod do teórie demokracie
Public policies and public financies
Seminár k bakalárskej práci I.

6. semester
Komparatívna politológia a sociálna teória
Politická filozofia 20. st. II.
Regional development
Seminár k bakalárskej práci II.

Predmety štátnej bakalárskej skúšky

Obhajoba bakalárskej práce
Medzinárodné vzťahy a dejiny diplomacie
Komparatívna politológia a sociálna teória
Politické dejiny alebo Dejiny politického myslenia a politická filozofia

Okrem týchto povinných predmetov si študenti vyberajú viaceré voliteľné predmety, a to nielen z ponuky Katedry politológie, ale aj ostatných katedier. Kompletný študijný program nájdete tu: Politológia Bc. program