Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné informácie Katedry politológie

Formy štúdia

 

Naša katedra v súčasnosti ponúka akreditované denné a externé bakalárske štúdium a denné a externé magisterské štúdium v študijných programoch

  • Politológia (Bc., denné, externé)
  • Politológia (Mgr., denné, externé)

v študijnom odbore 3.01.06 Politológia. Absolvent štúdia na našej katedre získava znalosti najmä v oblasti teórie politiky, teórie demokracie, dejín svetového a slovenského politického myslenia, medzinárodných vzťahov a dejín diplomacie, komparatívnej politológie, moderných slovenských a svetových dejín a politickej filozofie. Môže sa uplatniť v štátnej a verejne správe, občianskych združeniach, politických a mimovládnych inštitúciách, masovokomunikačných prostriedkoch a v súkromnej sfére.

Bakalársky stupeň trvá v štandartnej dĺžke štúdia v dennej forme tri roky (šesť semestrov), v externej forme štyri roky (8 semestrov) a je ukončený záverečnou prácou a štátnou skúškou. Magisterský stupeň trvá v štandartnej dĺžke v dennej forme 2 roky (4 semestre), v externej forme 3 roky (6 semestrov) a je ukončený diplomovou prácou a štátnou skúškou.

Absolventi magisterských študijných programov v odbore Politológia alebo v príbuzných odboroch majú možnosť vykonať rigoróznu skúšku spojenú s obhajobou rigoróznej práce a získať titul "doktor filozofie" (PhDr.).

Študenti majú možnosť časť štúdia absolvovať na zahraničných univerzitách.

Tu nájdete témy záverečných prác.

 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na štúdium na našej katedre prebieha v súčasnosti bez prijímacích skúšok.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je preukázanie sa maturitným vysvedčením.

Podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia a preukázanie sa bakalárskym diplomom z politológie alebo z príbuzných študijných odborov: medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, história, sociológia, filozofia, verejná politika, verejná správa, bezpečnostné štúdiá a pod.

 

Zloženie predmetov denného bakalárskeho študijného programu 2019/2020

1. semester
Teórie medzinárodných vzťahov I.
Úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky
Dejiny politického myslenia I.
Politické dejiny Slovenska I.
Úvod do štúdia politológie I.
Ľudské a občianske práva
Verejná politika
Základy filozofie I.

2. semester
Teórie medzinárodných vzťahov II.
Dejiny politického myslenia II.
Politické dejiny Slovenska II.
Teória politických strán
Úvod do štúdia politológie II.
Kapitoly z medzinárodných vzťahov
Aktéri verejnej politiky
Základy filozofie II.

3. semester
Komparatívna politológia a teórie politických systémov I.
Politická geografia I.
Politické ideológie I.
Totalitné ideológie I.
Lobing
Political development of the Balkans
Novoveké a európske dejiny

4. semester
Komparatívna politológia a teórie politických systémov II.
Politické ideológie II.
Slovenské politické myslenie
Totalitné ideológie II.
International cooperation
Verejná mienka a jej význam

5. semester
Komparatívna politológia a teórie politických systémov III.
Public finance and public policy
Politická filozofia 20. st. I.
Resources and structure of political regimes I.
Verejná správa
Úvod do teórie demokracie
Seminár k bakalárskej práci I.

6. semester
Regional development
Transitology
Politická filozofia 20. st. II.
Resources and structure of political regimes II.
Seminár k bakalárskej práci II.

Predmety štátnej bakalárskej skúšky

Obhajoba bakalárskej práce
Medzinárodné vzťahy a dejiny diplomacie
Komparatívna politológia a sociálna teória
Politické dejiny alebo Dejiny politického myslenia a politická filozofia

Okrem týchto povinných predmetov si študenti vyberajú viaceré voliteľné predmety, a to nielen z ponuky Katedry politológie, ale aj ostatných katedier.

 

Zloženie predmetov denného magisterského študijného programu 2019/2020

1. semester
Security policy
Teórie demokracie I.
Management of public administration
Teória politiky a transformačné procesy I.
Politický marketing a masmediálna politika
Vybrané kapitoly z dejín diplomacie 20. st.

2. semester
Európske politické kultúry
Sociálna politika (Katuninec)
Európske integračné procesy I.
Electoral processes in Central and Eastern Europe I.
Teória politiky a transformačné procesy II.
Teórie demokracie II.
Diplomový seminár I.

3. semester
Political analysis
Európske politické strany
Politická etika
Európske integračné procesy II.
Electoral processes in Central and Eastern Europe II.
Diplomový seminár II.

4. semester
Politická a sociálna filozofia
Diplomový seminár III.

Predmety štátnej magisterskej skúšky

Obhajoba diplomovej práce
Teória politiky
Teórie demokracie
Európske integračné procesy

Okrem týchto povinných predmetov si študenti vyberajú viaceré voliteľné predmety, a to nielen z ponuky Katedry politológie, ale aj ostatných katedier.