Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry politológie

Oznam

Oznamujeme, že za študentov bol do Programovej rady študijného odboru politológia zvolený Akademickým senátom FF TU poslucháč bc. stupňa Jakub Hromík. V prípade podnetov, ktoré by mali poslucháči záujem riešiť, sa môžu obracať na svojho zástupcu cez kontakt jakub.hromnik@tvu.sk 

Pozvánka Ústavu pamäti národa na podujatie The Other Europe

Ústav pamäti národa vás pozýva na workshop projektu The Other Europe, na ktorom spolupracuje s Knihovnou Václava Havla.Podujatie sa bude konať bez účasti verejnosti a bude vysielané naživo prostredníctvom youtube kanálu ÚPN v stredu 24. novembra 2021 od 13.00 hod.Link: https://www.youtube.com/watch?v=hLlTxoCbfiwTesne pred pádom Železnej opony, keď sa politická situácia začínala meniť a nikto ešte nedokázal predvídať, ako sa to celé skončí, sa francúzsky politológ a publicista Jacques Rupnik spolu s režisérom Tomom Robertsom a producentom Nickom Fraserom vydali v rokoch 1987 – 1988 natáčať do krajín strednej a východnej Európy príbehy odporcov komunistických režimov. Výsledkom bol šesťdielny dokument The Other Europe, ktorý obsahuje asi stovku autentických výpovedí významných predstaviteľov domácej protikomunistickej opozície i exilu, osobností kultúry i bežných občanov o realite života za Železnou oponou v druhej polovici 80. rokov 20. storočia. Ako hovorí Jacques Rupnik: „Ľudia pred kamerou nespomínajú, ale vypovedajú o prežívanej každodennosti bez toho, aby tušili, že za pár rokov Železná opona padne.“ A to je to, čo robí tento dokument jedinečným.V rámci workshopu si nielen priblížime Oral History ako prameň a metódu poznania minulosti prednáškou doktorky Petry Chovancovej, ale premietneme aj výber filmových rozhovorov z projektu, ktoré následne otvoria dve kolá diskusií. V prvom bude na tému situácie v 80. rokoch v štátoch sovietskeho bloku moderátor Peter Jašek diskutovať s Karen Henderson, Jacquesom Rupnikom a Patrikom Dubovským. Hosťami druhého diskusného panelu na tému Umenie a kultúra v druhej polovici 80. rokov budú šéfredaktor časopisu Romboid Igor Hochel, filmový teoretik a kritik Martin Ciel a jeden z popredných slovenských disidentov František Mikloško.Peter JašekCentrum výskumu obdobia neslobodyÚstav pamäti národaMiletičova 19, P. O. Box 29820 18 Bratislava 218Tel.: +421 2 59 30 03 36www.upn.gov.sk 

Výstava v Kyjeve k výročiu odchodu sovietskych vojsk z Československa za účasti nášho študenta

Dňa 19. augusta sa v Kyjeve konalo otvorenie výstavy fotografií, ktorá bola venovaná výročiu odchodu sovietskych vojsk z Československa. Ako študent katedry politológie na Trnavskej univerzite, ktorý sa koncentruje na výskum historickej politiky a jej vplyvu na kreovanie kolektívnej pamäti som mal možnosť na tejto udalosti participovať. Výstava bola pripravovaná k 30. výročiu odsunu jednotiek Ústrednej skupiny sovietskych vojsk z Československa. Organizáciu podujatia bol realizovaný pod gesciou Ukrajinského inštitútu pamäti národa (UINP) v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky na Ukrajine a ďalšími organizáciami. Základnú štruktúru vystavených fotografií pochádzala z archívu známej českej fotografky Dany Kindrovej, ktoré zdokumentovali momenty sťahovania vojsk Sovietskej armády z územia Československa v rokoch 1990-1991. Otvorenia výstavy sa zúčastnili viacerí významní hostia, medzi ktorými pútal pozornos napríklad predseda Medžlisu Krymských Tatárov Refat Čubarov. Zúčastnené osobnosti kriticky zhodnotili pôsobenie sovietskych vojsk na území Československa, pričom upozorňovali na nebezpečenstvo zneužívania bezpečnostných zložiek štátu v praxi totalitných a nedemokratických režimov. V tejto súvislosti zdôraznili význam rešpektovania princípu štátnej suverenity, a to aj v kontexte súčasného diania v rámci krajín východnej Európy. Po otvorení výstavy som dostal priestor na diskusiu s pozvanými hosťami. Absolvoval som veľmi zaujímavý rozhovor s Veľvyslancom Českej republiky na Ukrajine Radkem Matulom, Veľvyslancom Slovenskej republiky na Ukrajine Marekom Šafinom a riaditeľom UINP Antonom Drobovichom o tendenciách historickej politiky na Ukrajine a jej úlohe v medzinárodných vzťahoch medzi Ukrajinou, Slovenskom a Českou republikou. Spomínanú výstavu a následné odborné diskusie vnímam ako pozitívnu a prínosnú skúsenosť, ktorá rozšírila môj záujem o výskum historickej politiky vo východnej a strednej Európe v rámci pokračujúceho magisterského štúdia na Filozofickej fakulte TU.Danyil TsybulkoKatedra politológie1. ročník mgr. štúdia

Prednáška k Plánu obnovy

Pozývame Vás na on-line prednášku "Význam, štruktúra a prínos Plánu obnovy pre rozvoj Slovenskej republiky", ktorá sa uskutoční v pondelok 8. novembra 2021 od 14:15 hod. v MS Teams. Prednášať budú Jana Štulajterová a Kristína Korčeková z Úradu vlády Slovenskej republiky. Prednáška k téme je spojená s besedou a prebieha v rámci Kariérneho poradenstva pre poslucháčov Filozofickej fakulty TU. Prednáška sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku.Link na pripojenie na prednášku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY4ZGI3ZmYtYWM0MS00OTlkLThkYjEtYjlhMmY3MTAwMGVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2245c6f362-b9b5-44a4-962b-f9614a711954%22%7d

Vyučovanie s doc. Hajdankom

Vyučovanie s doc. Hajdankom bude prebiehať prezenčne v dňochštvrtok 30. 9.:7:50 - 12:50 Resources and Structure of Political Regimes (3S3)12:50 - 15:30 Management of Public Administration (3S3)15:30 - 20:30 Electoral Processes in CEE (3S3)piatok 1. 10.7:50 - 9:30 Electoral Processes in CEE (4S2)9:30 - 14:40 Regional Development (3S3)14:40 - 19:40 Management of Public Administration (4S2)

Prednáška o populizme

Pozývame na prednášku doc. Diany Hajdankovej, PhD. z Užhorodskej štátnej univerzity na tému:Znaky populizmu v politickom diskurzev piatok 26. februára 2021 o 13:50 - 15:20 vo virtuálnej miestnosti 4S2.http://ff.truni.sk/aktuality/virtualne-miestnosti