Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry politológie

Call for papers - "Kríza demokracie a nárast extrémistických nálad v Európe"

"Kríza demokracie a nárast extrémistických nálad v Európe."zborník vedeckých publikácií ‖ september 2020 ‖  Katedra politológie FF TUVýzva k príspevkomVážené kolegyne a kolegovia,v rámci riešenia projektu  VEGA č. 1/0131/18 Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe sme Vás chceli v tomto roku pozvať na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa mala uskutočniť na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Dôležitou súčasťou riešenia projektu je zhodnotenie doterajších vedeckých poznatkov, čo sa nemôže zaobísť bez širšej diskusie s významnými odborníkmi zo Slovenska a zahraničia.Vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 bol však náš pôvodný zámer pozmenený a v roku 2021 plánujeme vydať nekonferenčný zborník vedeckých prác s názvom: "Kríza demokracie a  nárast extrémistických nálad v Európe". Najmä v posledných rokoch je táto problematika záujmom viacerých vedných odborov. V zborníku chceme publikovať príspevky zamerané na rozvoj teoretického poznania problematiky, skúmajúce príčiny a prejavy extrémizmu poukazujúce na možné dôsledky prebiehajúcich procesov, ktoré začínajú výrazne meniť hodnotovú orientáciu jednotlivcov i ťažiskové politické obsahy etablovaných ako aj nových demokracií v Európe.Publikovanie v zborníku je bezplatné.Termín zaslania príspevkov: do konca septembra 2021.Príspevky budú akceptované v slovenskom, českom a anglickom jazyku.Príspevky zasielajte na adresu: lenka.diener@truni.sk, tomas.jahelka@truni.skMgr. Lenka Diener, PhD.PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

2. ročník študentskej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Societas & Humanitas II

Dňa 18. novembra 2020 o 14: 00 hod. sa uskutoční druhý ročník študentskej interdisciplinárnej konferencie Societas & Humanitas II., na ktorej participuje Katedra politológie, psychológie a sociológie.
Konferencia sa bude konať online, vo virtuálnej miestnosti 3S3, v systéme Microsoft Teams.

Z konferencie bude vydaný elektronický recenzovaný zborník.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Oznam pre študentov externého štúdia

Vyučovanie začína v sobotu 26. 9. 2020 nasledovne:09:00 Politické dejiny Slovenska, miestnosť 4S2, vyučujúci prof. Katuninec,09:00 Teórie demokracie, miestnosť katedry politológie, 4. posch., vyučujúci dr. Martinkovič.Po skončení výuky predmetu Politické dejiny Slovenska bude nasledovať predmet Úvod do štúdia politológie (dr. Martinkovič).Ďalšie informácie budú študentom zasielané priamo pedagógmi jednotlivých predmetov.

Stážový program mesta Hlohovec pre študentov VŠ

Mesto Hlohovec opäť otvára stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálna ponuku stážového programu je otvorená na piatich odboroch mestského úradu. Stáž bude prebiehať v zimnom semestri, v období mesiacov október až december 2020. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.Vysokoškoláci majú možnosť 3 mesiace pôsobiť na odbore stratégie, odbore komunikácie a vonkajších vzťahov, odbore organizačnom a informatiky, odbore spoločenských služieb alebo na odbore výstavby. Študenti môžu prax získať v oblasti implementácie projektov či sociálnych služieb. Môžu sa stať súčasťou strategického plánovania v oblasti detí a mládeže alebo ako terénny sociálny pracovník spoznať proces priamej práce s klientom v krízových situáciách. Vítaní sú aj kreatívci so zameraním na grafický dizajn. Uplatnenie nájdu tiež študenti archívnictva, ktorí zažijú v praxi agendu registratúrneho strediska. Znalosti študentov stavebných fakúlt či verejnej správy využije úrad aj v oblasti stavebného poriadku, napríklad pri tvorbe rozhodnutí a odborných stanovísk.Bližšie informácie nájdu študenti v priloženom plagáte a na stránke www.hlohovec.sk/kariera.html v časti Stážový program. Termín na prihlasovanie je 28. septembra 2020. Životopis a motivačný list pošlite na staze@hlohovec.sk.Mgr. Matúš Lukačovičreferent pre stratégie, dáta a participáciuMestský úrad Hlohovec

Vyučovanie s Mgr. Hermanom

Výuka povinne voliteľného predmetu XPOb229 Verejný a mediálny prejav s Mgr. Patrikom Hermanom bude prebiehať blokovo (pondelky) v miestnosti 3P1 od 9:30 do 12:50. Termíny výuky sú: 28.9., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.Ak bude zo strany študentov záujem domigrovať sa do daného predmetu v systéme MAIS, môžu tak urobiť prostredníctvom podanej žiadosti na študijnom oddelení FF TU, prípadne zaslanej žiadosti na e-mail vedúceho katedry do 28.9.2020.Výuka povinného predmetu XPOb217 Lobing, ktorý zabezpečuje doc. Martin Klus, bude poslucháčom denného aj externého štúdia upresnený v dohľadnom čase.

Pozvánka na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu študentov "Societas & Humanitas I."

Katedra psychológie, politológie a sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Vás srdečne pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu študentov "Societas & Humanitas I." dňa 30. apríla 2019 od 14:00 hod. v 3P1 (na 3. poschodí) Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Leták
Program konferencie

Pozvánka na prednášku Jaroslavy Vydrovej

Srdečne vás pozývame na prednášku Jaroslavy Vydrovej, ktorá pracuje na Filozofickom ústave SAV a je šéfredaktorkou časopisu Ostium. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční 12. 11. o 17:00 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).