Skočiť na hlavný obsah

2020 - 2023 Podpora prenositeľných pracovných kompetencií pre trh počas štúdia na vysokej škole

Projektové číslo: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Cieľom projektu je vytvorenie a otestovanie medzinárodného e-learningového vzdelávacieho modulu pre študentov prvého a druhého stupňa VŠ programov na posilňovanie tzv. prenositeľných pracovných kompetencií pre trh práce. Projekt prináša posilnenie udržateľnej medzinárodnej spolupráce v tematike zvýšenia uplatniteľnosti na trhu práce a podpora pracovnej migrácie absolventov VŠ. Súčasťou projektu je vytvorenie vzdelávacieho modulu s ohľadom na zmeny prebiehajúce v súvislosti s trendmi Priemyslu 4.0

The aim of the project is to create and test an international e-learning educational module for students of the first and second level of university programs to strengthen the so-called transferable labor competencies for the labor market. The project strengthens sustainable international cooperation in the field of increasing employability and supporting labor migration of university graduates. Part of the project is the creation of an educational module with regard to the changes taking place in connection with the trends of Industry 4.0