Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedecko - výskumné aktivity katedry sociológie

Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Silvia Miháliková: Crossroads of political memory in Slovakia. Politics of collective memory: cultural patterns of commemorative practices in post-war Europe. Wien: Lit Verl., 2008. ISBN 978-3-7000-0628, s.145-161.

Silvia Miháliková: Slovakia in the European Union: problems, expectations, Quo vadis EU?: Osteuropa und die EU-Erweiterung. - Wien: Lit Verl., 2008. - ISBN 978-3-7000-0819-4. - S. 179-196

Silvia Miháliková: Zwischen Kreuz und Europastern : politische Symbolik in der Slowakei. - Münster : LIT, 2004. - 172 s. ISBN 3-8258-7623-3

Silvia Miháliková: Nationalism and minority problems in Slovakia. In: Nationalism in Late and Post-Communist Europe, Vol. 2 Nationalism in the Nation States. - Baden-Baden : Nomos, 2009. - S. 369-390. - ISBN 978-3-8329-3969-4

Silvia Miháliková: Changing Slovak memory patterns - seeking a useable past? In: Politics in Central Europe. - Vol. 8, No. 3 (2012), s. 58-70

Silvia Miháliková: CULTPAT - Cultural patterns of the European enlargement process. In: EU enlargement : lessons learnt and future prospects. - Ankara : Tübitak, 2008. - S. 9-14. [EU Enlargement : Lessons Learnt and Future Prospects : International Conference. Istanbul, 23.-24.6.2008)


Doc. Karin Liebhart, PhD.

Karin Liebhart: Europäische Bildpolitiken. Politische Bildanalyse an Beispielen der EU-Politik. WUV Vienna (with Petra Bernhardt/ Leila Hadj-Abdou/ Andreas Pribersky)(2009)

Karin Liebhart: The Discursive Construction of National Identity. Second Edition (revised and updated). Edinburgh University Press (with Ruth Wodak/ Rudolf de Cillia/ Martin Reisigl) (2009)

Karin Liebhart:  Muslimenfeindlichkeit in der politischen Kommunikation. Disziplinübergreifende Zugänge zur Analyse politischer Werbung. In: Dreidemy, Lucile et al. (Hg.) (2015): Bananen, Cola, Zeitgeschichte: Oliver Rathkolb und das lange 20. Jahrhundert. 1053-1069

Karin Liebhart: Visuelle Repräsentationen antipluralistischer Politik am Beispiel der Islamfeindlichkeit. In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft Volume 44, 2/2015. 87-103


Mgr. Robert Klobucký, PhD.

KLOBUCKÝ, Robert - JANÁK, Dušan. Počiatky slovenskej sociológie [Beginnings of Slovak Sociology]. In JANÁK, Dušan. Počátky sociologie ve střední Evropě : studie formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2014, s. 119-151. ISBN 978-80-7419-176-3.(VEGA 1/0641/14 : Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické východiská, metodologické inovácie, osobnosti vedy).

KLOBUCKÝ, Robert - KOZÁNEK, Milan - ČAMBÁL, M. - TAKÁČ, Peter. The socioeconomic impact of diseases that can be treated using maggot debridement therapy : Review article, part I = Socioekonomická analýza chorôb, ktoré možno liečiť pomocou larválnej terapie // Prehľadný článok, časť I. In Acupuncture and Natural Medicine [seriál], 2015, č. 1, s. 27-32. ISSN 1339-4703. Dostupné na internete: <http://www.naturalnamedicina.com/wp-content/uploads/casopis/Akupunktura_... http://www.naturalnamedicina.com/wp-content/uploads/casopis/Akupunktura_....

PISCOVÁ, Magdalena - KLOBUCKÝ, Robert - ZEMAN, Milan - BAHNA, Miloslav. Starnutie na Slovensku a v medzinárodnom kontexte = Ageing in Slovakia and in an International Context. In Starnutie a starší ľudia: podmienky a súvislosti. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2014, s. 46-82. ISBN 978-80-85544-86-2.(3sCE416P4 DVR:0000191,V 349 : Bývanie a domáca starostlivosť o seniorov a stratégie lokálneho partnerstva v mestách Strednej Európy).

KLOBUCKÝ, Robert. Normalizácia v niektorých slovenských sociologických inštitúciách [„Normalization“ in some Slovak Sociological Institutions]. In Sociológia v ére normalizácie - trinásť reflexií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 14. – 15. 11. 2013, FiF UK, Bratislava. Ľudmila Mistríková, Eva Laiferová (Eds.). - Bratislava : Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK : Sociologický ústav SAV : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2014, s. 43-61. ISBN 978-80-223-3716-8.(VEGA 1/0823/11 : Sociológia na Slovensku v ére normalizácie – program, funkcie, perspektívy = Sociology in Slovakia in the period of "normalization" - agenda, funktion, perspectives. VEGA 1/0641/14 : Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické východiská, metodologické inovácie, osobnosti vedy).

KLOBUCKÝ, Robert. Drogová politika v trestnom práve na Slovensku. Vývoj, zmeny a dopady na spoločnosť [Drug Policy in Criminal Law in Slovakia]. In BÁRÁNY, Eduard. Zmena práva. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 486-503. ISBN 978-80-8095-084-2.(APVV-0309-11 : Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy = Slovak Society in Cross-National Comparative Research: Before and During the Crisis. APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).

KLOBUCKÝ, Robert. Užívanie drog a presadzovanie práva v drogovej politike na Slovensku = Drug Consumption and Law Enforcement in Slovak Drug Policy. In Sociálna patológia optikou sociologického skúmania : (slovensko-české sociologické dni) [elektronický zdroj]. Eds. Gabriela Lubelcová, Roman Džambazovič. - Bratislava : Stimul, 2013, s. 266-282. ISBN 978-80-8127-077-2.

KLOBUCKÝ, Robert. Drogová problematika vo verejnej mienke. In Rošírenosť užívania drog v populácii a názory občanov na problémy spojené s drogami. - Bratislava : Národné monitorovacie centrum pre drogy, 2013, s. 29-60. ISBN 978-80-8143-095-4.

KLOBUCKÝ, Robert. Sociologické myslenie Antona Štefánka. In Anton Štefánek - vedec, politik, novinár. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011, s. 58-83. ISBN 978-80-85544-71-8.

KLOBUCKÝ, Robert. Drogová politika a verejné dobro. In Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. (CD). - Opava : Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010, 11 s. ISBN 978-80-7248-613-7.(Vega č. 2/0185/09 : Analytický výskum obsahu a kontextov drogovej politiky na Slovensku a v Európe).

KLOBUCKÝ, Robert - STRAPCOVÁ, Katarína. Vývoj názorov na problematiku užívania drog v slovenskej verejnosti. In Aktuálne problémy drogovej závislosti v SR a v ďalších krajinách EÚ : Zborník z vedeckého seminára. (CD). - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, 2010, s. 18-31. ISBN 978-80225-3044-6.(Vega č. 2/0185/09 : Analytický výskum obsahu a kontextov drogovej politiky na Slovensku a v Európe).

KLOBUCKÝ, Robert. Masaryk, hlasistické hnutie a sociológia. In T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu : Sborník příspěvkú z XIII. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně. - Hodonín : Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2009, s. 166-177. ISBN 978-80-87375-00-6.


Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

BAHNA, Miloslav. Slowakische 24-Stunden-Betreuerinnen in Ősterreich: Nur ein Weiterer Migrationsstrom aus der Slowakei? In Im Ausland zu Hause pflegen : Die Beschäftigung von MigrantInnen in der 24-Stunden-Betreuung. - Wien : LIT VERLAG, 2016, s. 199-220. ISBN 978-3-643-50761-7.

BAHNA, Miloslav. Ten years after the post-accession migration wave from EU 8 to the UK: what can we learn from the largest intra-EU migration experiment? In Österreichische Zeitschrift für Soziologie : Vierteljahresschrift der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie, 2016, roč. 41, č. 4, s. 373–389. ISSN 1011-0070. Dostupné na internete: <http://link.springer.com/journal/11614/41/4/page/1>.

PISCOVÁ, Magdalena - KLOBUCKÝ, Robert - ZEMAN, Milan - BAHNA, Miloslav. Starnutie na Slovensku a v medzinárodnom kontexte = Ageing in Slovakia and in an International Context. In Starnutie a starší ľudia: podmienky a súvislosti. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2014, s. 46-82. ISBN 978-80-85544-86-2.(3sCE416P4 DVR:0000191,V 349 : Bývanie a domáca starostlivosť o seniorov a stratégie lokálneho partnerstva v mestách Strednej Európy).

BAHNA, Miloslav. Dve dekády medzinárodnej migrácie zo Slovenska: od otvorenia hraníc po otvorenie pracovného trhu [Two decades of international migration from Slovakia]. In Ako sa mení slovenská spoločnosť. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2013, s. 355-383. ISBN 978–80–85544-82-4.(VEGA 2/0115/11 : Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných porovnaniach = Slovak Society in Temporal and International Comparisons).


PhDr. Zora Bútorová, PhD.

Vybrané knižné publikácie

Bútorová, Z. a kol.: Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2013.

Bútorová, Z.: Ako chutí slovenská samostatnosť. Peripetie a paradoxy vývoja verejnej mienky. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Bútorová, Z. – Kollár, M. (ed.). Odkiaľ a kam. Dvadsať rokov samostatnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2013.

Gyárfášová, O. – Bútorová, Z.: Fatal Attraction of Alternative Politics. In: Mesežnikov, G. – Gyárfášová, O. – Bútorová, Z. (ed.): Alternative Politics? The Rise of New Political Parties in Europe. Bratislava, Institute for Public Affairs 2013.

Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Contemporary Slovakia in Public Opinion. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Kollár, M. (ed.): Slovakia 2012. Trends in Quality of Democracy. Bratislava, Institute for Public Affairs 2013.

Bútorová, Z. – Gyárfášová, O. – Slosiarik, M.: Verejná mienka a voličské správanie. In: Krivý, V. (ed.): Slovenské voľby ’12: Čo im predchádzalo, postoje a výsledky. Bratislava, Sociologický ústav SAV 2012.

Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Slovakia Votes: Public Opinion and Electoral Behavior. In: Mesežnikov, G. – Gyárfášová, O. (ed.): Visegrad Elections 2010: Domestic Impact and European Consequences. Bratislava, Institute for Public Affairs 2011.

Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Contemporary Slovakia in Public Opinion. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Kollár, M. (ed.): Slovakia 2009. Trends in Quality of Democracy. Bratislava, Institute for Public Affairs 2010.

Bútorová, Z.: Verejná mienka: zdroj pohybu, sila zotrvačnosti. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Kollár, M. – Bútorová, Z. (ed.): Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2010. 

Bútorová, Z. – Gyárfášová, O. Verejná mienka. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (ed.): Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2010.

Vybrané časopisecké štúdie

Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Občianska participácia: trendy, problémy, súvislosti. Bratislava: Sociológia, 2010, 42 (5), s. 447 – 491. 

Bútorová, Z., Twenty Years of Maturing: Slovak Women Exploring the Frontiers of Democracy. In: International Journal for Politics, Culture and Society, 2009, Vol. 22, No.4, p. 557 – 578.

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Democratic Awakening of Slovakia. Journal of Democracy, 1999, január, roč. 10.

Bútorová, Z. – Gyárfášová, O. – Kúska, M.: Slovakia after 1994 Elections: Transition Challenges in Public Perception. Slovak Sociological Review, 1996, Vol. 1, s. 85 – 196.

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Identités en transition: de la Tchechoslovaquie a la Slovaquie. Politique et Societés, 1995, č. 28.

Bútorová, Z. – Bútora, M.: A szlovákiai változások öt éve (tanulmány). Kalligram, 1995, č. 11, s. 27 – 37.

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovakia: The Identity Challenges of the newly Born State. Social Research, 1993, č.4.

Bútorová, Z.: A Deliberate YES to the Dissolution of Czecho-Slovakia? Czechoslovak Sociological Review, 1993, č. 1.

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovakia After the Split. Journal of Democracy, 1993, č. 2.

Bútorová, Z. – Bútora, M.: Wariness Towards the Jews as an Expression of Post-Communist Panic. Czechoslovak Sociological review, Special Issue,1992.

Frič, P. – Bútorová, Z. – Rosová, T.: Česko-slovenské vzťahy v zrkadle výskumu. Sociológia, 1992, č. 1 – 2.

Bútora, M. – Bútorová, Z. – Rosová, T.: The Hard Birth of Democracy in Slovakia: The Eighteen Months Following the “Tender” Revolution. The Journal of Communist Studies, l99l, č.4.


Mgr. Marek Mathias, PhD.

Marek Mathias: Agentové systémy jako nástroj sociologického skúmania. In: Sociológia: Roč. 48, 2016, č. 1, s. 25-47.

Grant VEGA: Kultúrny kapitál a školská úspešnosť: Úloha kultúrne špecifických výchovných praktík a exekutívnych funkcií, R. č.: 1/0445/14


doc. Ivan Chorvát, CSc.

Ivan CHORVÁT - Roman DŽAMBAZOVIČ (eds.): Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. Stimul: Bratislava 2015. ISBN 978-80-8127-151-9

Ivan CHORVÁT: Voľnočasové aktivity obyvateľov Slovenska poznatky z aktuálních výskumov. Sociologický ústav SAV, Bratislava: 2011, ISBN: 978-80-85544-68-8

Ivan CHORVÁT : Cestovanie a turizmus v zrkadle času. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banském Bystrici, Banská Bystrica 2007, ISBN: 978-80-8083-344-2


Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Roman Hofreiter - Nová ekonomická sociológia a štruktúrny kontext trhu,  Sociológia 2011, Vol. 43 (No. 5: 528-549).