Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedecko - výskumné aktivity katedry histórie

Vedecké granty členov katedry financované v posledných troch rokoch

Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku (APVV-16-0619)

 

Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis - on-line databáza toponymického materiálu stredovekého Slovenska (VEGA 1/0162/16)

 

Monasteriologia Slovaciae mediaevalia. Spoločenská úloha stredovekých kláštorov na Slovensku (VEGA 1/265/15)

 

Západné veľmoci (Francúzsko a Spojené štáty americké) a Československo v 1. polovici 20. storočia (VEGA 1/0687/15)


Konferencie organizované a spoluorganizované členmi katedry

Reformácia a jej dôsledky na Slovensku (2017)


Knižné publikácie členov katedry 2015 - 2017 (výber)

Monografie

Peter Labanc - Miroslav Glejtek, Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku I : príspevok k náboženským dejinám Spiša

Pavol Petruf, Vzťahy medzi Československom a Francúzskom 1918 - 1948

Pavol Jakubčin, Kláštor cistercitov v Spišskom Štiavniku

Miloš Marek, Archivum Familiae Očkaj : stredoveké dejiny rodiny Očkajovcov a listiny z jej archívu.

Zborníky

Studia Historica Tyrnaviensia XIX, 2017

Studia Historica Tyrnaviensia XVIII : cirkevné dejiny - súčasť národných dejín, 2016

Studia Historica Tyrnaviensia XVII : pramene k dejinám cirkevnej správy, 2015

Prudentissimae dominae nobis honorandae : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej 2015

 

Okrem týchto publikácií členovia katedry pripravia ročne niekoľko ďalších prác - štúdií a článkov, ktoré publikujú v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch