Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedecko - výskumné aktivity katedry histórie

Vedecké granty členov katedry financované v posledných troch rokoch

Fenomén hradných panstiev a determinanty ich hospodárskeho vývoja v novoveku.(VEGA č. 1/0451/20)

 

Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku (APVV-16-0619)

 

Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia (VEGA 1/0645/17)

 

Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis - on-line databáza toponymického materiálu stredovekého Slovenska (VEGA 1/0162/16)

 

Monasteriologia Slovaciae mediaevalia. Spoločenská úloha stredovekých kláštorov na Slovensku (VEGA 1/265/15)

 

Západné veľmoci (Francúzsko a Spojené štáty americké) a Československo v 1. polovici 20. storočia (VEGA 1/0687/15)


Konferencie organizované a spoluorganizované členmi katedry

Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku, (2019)

Slovensko v historických osmičkách,(27. septembra 2018)

Reformácia a jej dôsledky na Slovensku (2017)


Knižné publikácie členov katedry 2015 - 2020 (výber)

Miloš Marek, Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku (II. vydanie)

Miloš Marek, Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku Lopatková,

Radoslava Ristovská, Druhá polovica 19. storočia v hospodárskych dejinách dolnokrupského veľkostatku

Zuzana Lopatková, Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia

Zuzana Lopatková, Visitationes canonicae archidiaconatus Posoniensis 1694/1695

Michal Franko, Organizácia a správa viničných hôr malokarpatských miest Svätý Jur, Pezinok a Modra

Peter Labanc - Miroslav Glejtek, Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku I : príspevok k náboženským dejinám Spiša

Pavol Petruf, Vzťahy medzi Československom a Francúzskom 1918 - 1948

Pavol Jakubčin, Kláštor cistercitov v Spišskom Štiavniku

Miloš Marek, Archivum Familiae Očkaj : stredoveké dejiny rodiny Očkajovcov a listiny z jej archívu.

Zborníky

Studia Historica Tyrnaviensia XX, 2019

Studia Historica Tyrnaviensia XIX, 2017

Studia Historica Tyrnaviensia XVIII : cirkevné dejiny - súčasť národných dejín, 2016

Studia Historica Tyrnaviensia XVII : pramene k dejinám cirkevnej správy, 2015

Prudentissimae dominae nobis honorandae : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej 2015

 

Okrem týchto publikácií členovia katedry pripravia ročne niekoľko ďalších prác - štúdií a článkov, ktoré publikujú v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch