Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedecko - výskumné aktivity katedry histórie

Vedecké granty členov katedry financované v posledných troch rokoch

Vrchnostenská správa panstiev (VEGA 1/0170/14).

Monasteriologia Slovaciae mediaevalia. Spoločenská úloha stredovekých kláštorov na Slovensku (VEGA 1/265/15).

Západné veľmoci (Francúzsko a Spojené štáty americké) a Československo v 1. polovici 20. storočia (VEGA 1/0687/15).

Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis - on-line databáza toponymického materiálu stredovekého Slovenska (VEGA 1/0162/16).


Konferencie organizované a spoluorganizované členmi katedry

Od cechového majstra k živnostníkovi. Remeslá, cechy a živnosti v trnavskom regióne (2016, v spolupráci so Štátnym archívom v Trnave)

Panstvo a jeho funkcia výrobného podniku (2016)

 


Knižné publikácie členov katedry 2012 - 2016 (výber)

Monografie

Zuzana Lopatková, Kanonické vizitácie severozápadnej časti Podhorského dekanátu v 2. polovici 16. storočia a v 17. storočí.

Vladimír Rábik, Monumenta Vaticana Slovaciæ. Tomus IV : Camera apostolica 1 (Libri formatarum 1425-1524).

Peter Labanc - Miroslav Glejtek, Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku I : príspevok k náboženským dejinám Spiša.

Peter Labanc, Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia.

Vladimír Rábik, Trnavas/Tyrnaus mittelalterliche Stadtbücher.

Pavol Petruf, Vzťahy medzi ČSR a USA 1945-1948.

Miloš Marek, Archivum Familiae Očkaj : stredoveké dejiny rodiny Očkajovcov a listiny z jej archívu.

Miloš Marek, Archivum Familiae Majténi : stredoveké dejiny rodiny Majténiovcov a listiny z jej archívu.

Miloš Marek, Monumenta Vaticana Slovaciæ. Tomus III : Registra Vaticana ex actis Innocentii papae VI. res gestas Slovaciae illustrantia: Volumen 3 (1352-1362).

 

Zborníky

Studia Historica Tyrnaviensia XVIII : cirkevné dejiny - súčasť národných dejín, 2016

Studia Historica Tyrnaviensia XVII : pramene k dejinám cirkevnej správy, 2015

Prudentissimae dominae nobis honorandae : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej 2015

Metodologické limity historického prameňa, 2014

Litteris ac moribus imbutus. Studia Historica Tyrnaviensia XVI., 2014

Studia Historica Tyrnaviensia XIV-XV, 2012

 

Okrem týchto publikácií členovia katedry pripravia ročne niekoľko ďalších prác - štúdií a článkov, ktoré publikujú v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.