Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Studia historica Tyrnaviensia (Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách)

Studia historica Tyrnaviensia. Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách.

Recenzovaný vedecký časopis, ktorého vydavateľom je Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  Vychádza od roku 2002 ako periodický recenzovaný vedecký zborník, vychádzajúci raz ročne. V tejto forme vyšlo celkom 21 ročníkov. Od roku 2021 je tematicky rozšírený o príspevky príbuzných odborov, najmä klasickej archeológie a dejín a teórie umenia a vychádza dvakrát ročne. Primárne je tematicky zameraný na pohyb v dejinách v najširšom zmysle slova, od pohybu obyvateľstva, sťahovanie, cez migračné vlny, až po pohyb v prenesenom zmysle slova – transfer myšlienok, umeleckých pohľadov a koncepcií. Okrem toho časopis poskytuje pohľad na pôsobenie človeka v jednotlivých historických obdobiach, predovšetkým v stredoeurópskom teritóriu. Z rôznych vedeckých pohľadov objasňuje a opisuje príčiny, vznik, zánik, následky či priebeh rôznych významných či menej dôležitých dejinných udalostí. Časopis v sebe zhmotňuje slobodné kritické myslenie a prezentuje výsledky nezávislého výskumu. Na jeho stránkach publikovali a publikujú poprední slovenskí a zahraniční autori. Členmi Redakčnej rady časopisu sú renomovaní slovenskí a zahraniční odborníci. Okrem vedeckých štúdií sú na jeho stránkach publikované materiály, diskusné príspevky, či recenzie a anotácie na novú literatúru a kronika s krátkymi správami z konferencií, zasadnutí a iných, prevažne vedeckých podujatí. Studia historica Tyrnaviensia je k dispozícii na štúdium v študovni Filozofickej fakulty TU v Trnave, v knižnici Katedry histórie Filozofickej fakulty TU v Trnave, prípadne na predaj v e-shope na stránke http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy.

 

Pokyny pre autorov

Podávanie rukopisov – uzávierka: do 1. 3. 2021 a do 1. 9. 2021

Vydanie: časopis vychádza 2x ročne, aktuálne 1. júna 2021 a 1. decembra 2021

Akceptovaný druh príspevku: vedecká štúdia, pramene, odborný článok, anotácie, recenzie, materiály, správy z konferencie, kronika

Rukopisy zasielajte na emailovú adresu: sht.dejinyvpohybe@gmail.com

Recenzné konanie: anonymné, dvaja nezávislí recenzenti. Zaslané štúdie budú publikované až po odporúčaní recenzentov a schválení redakčnou radou časopisu.

Úprava príspevku:

Font Times New Roman, veľkosť písma základného textu 12, veľkosť písma poznámok pod čiarou 10, jednoduché riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm zo všetkých strán, strany nečíslované, poznámky a citácie uvádzať pod čiaru, nie na koniec príspevku, text neformátovať

Rozsah:

Odporúčaný rozsah štúdií je 20 až 25 normostrán formátu A4. Maximálny rozsah 40 normostrán.

Recenzie: 5 – 10 normostrán

Anotácie: 3 normostrany

Materiály: 8 – 15 normostrán

1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami

Textový formát: Príspevky posielajte v elektronickej forme v textovom editore Word pod operačným systémom Windows. Formát súboru: .doc, .docx

Štruktúra vedeckej štúdie:

Názov v slovenskom jazyku; podnázov – ak je; Meno autora; Abstrakt (cca 250 slov) a kľúčové slová (5-6) v anglickom jazyku; Vlastný text – úvod, jadro, záver; Zoznam archívnych fondov a prameňov; Zoznam použitej literatúry v abecednom poradí; Resumé v anglickom jazyku; Nutné poznámky pod čiarou a uvádzanie zdrojov; Úplne na záver uviesť meno autora; pracovisko vrátane adresy, e-mailový kontakt

Publikačné jazyky: slovenský, český, niektorý zo svetových jazykov

Citácie a zoznamy bibliografických odkazov:

Pri citáciách odporúčame používať normu STN 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy. V texte je nutné dodržiavať jednotný spôsob citovania. 

Odkaz na monografiu:

TUCHMAN Barbara. A Distant Mirror: The Calamitous Fourteenth Century. New York : Alfred A. Knopf, 1978, 677 s. ISBN.

BÁRKÁNY, Eugen – DOJČ, Ľudovít. Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava : Vesna, 1991, s. 224. ISBN.

Odkaz na monografiu s viac ako 3 autormi:

KÁZMEROVÁ, Ľubica et al. Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918 – 1939). Bratislava : Historický ústav SAV, 2016, s. 56. ISBN.

Odkaz na zborník ako celok:

LOPATKOVÁ, Zuzana (ed.). Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, 416 s. ISBN.

Pozn.: Ako prvé sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch uvádzame meno prvého na titulnom liste. Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedeckí redaktori, editori, prekladatelia a pod.) sa uvádzajú za názvom práce.

Štúdia v zborníku alebo kolektívnej monografii:

ESPAGNE, Michael. Kulturtransfer im slavischen Sprachraum. In ULBRECHT Siegfried - ULBRECHTOVÁ, Helena (ed.). Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte / Problematika Východ – Západ v evropských kulturách a literaturách. Dresden : Neisse Verl., 2009, s. 77 - 88. ISBN.

VOZÁR, Jozef. Hospodárske pomery v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu. In KOHÚTOVÁ, Mária – VOZÁR, Jozef (ed.). Hospodárske dejiny Slovenska 1526 – 1848. Bratislava : Veda, 2006, s. 104 - 105. ISBN.

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:

CHALUPECKÝ, Ivan. Spišskokapitulskí jezuiti a rekatolizácia na Spiši. In Viera a život, 1999, roč. 9, č. 3, s. 226 - 231. ISBN.

Odkaz na článok publikovaný v periodiku:

JAKUBČIN, Pavol. Katolícke noviny kontroloval štát : Katolícke noviny oslavujú 170 rokov.
In Katolícke noviny, 2019, roč. 134, č. 51 - 52, s. 36-37. ISSN.

Odkaz už na uvedený zdroj:

TUCHMAN, A Distant Mirror, s. 220-251.

PARENIČKA, Biografický lexikón Slovenska, s. 25.

Odkaz na internetový zdroj:
KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 -2001[online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136 - 139,[cit. 1.8.2014]. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>

Odkaz na archívne pramene:

Ako prvý uveďte názov archívu, názov archívneho fondu, signatúru alebo inventárne číslo dokumentu, citovanú stranu (ak sú strany očíslované).  Štátny archív Bratislava (ďalej ŠA BA), pobočka Modra, Obvodný notársky úrad Modra (ďalej ONÚ Modra), Administratívne spisy, kartón (ďalej k.) 49, č. j. 200/1928.

Ďalšie všeobecné poznámky:

Ak v citovanom zdroji nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo, uvádzame skratky: b. m., b. r., b. v.

V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k príslušnému miestu vydania: Praha : Argo; Bratislava : Veda, 2015.

Ak je uvádzaných viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Martin: Osveta, 1956.

Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., (nie str.), ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Ak sú dokumenty v edíciách číslované, treba uviesť okrem strán aj číslo.

 

Vyhlásenie o publikačnej etike

Vyhlásenie o publikačnej etike a publikačnej nečestnosti v časopise Studia Historica Tyrnaviensia (Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách) bolo inšpirované normami spoločností Elsevier a COPE/Committee on Publication Ethics a tiež vychádza zo štandardov publikačnej etiky Trnavskej univerzity v Trnave.

Časopis Studia Historica Tyrnaviensia (Dejiny v pohybe – pohyb v dejinách) sa zaväzuje udržať najvyššie štandardy etiky publikovania a využíva všetky spôsoby zistenia praktík zneužívajúcich publikačnú tvorbu. Neetické správanie a plagiátorstvo v akejkoľvek forme nebude časopis tolerovať. Autori predkladajúci príspevky do časopisu prehlasujú, že obsah ich rukopisov je originálny. Ďalej podávajú uistenie o tom, že ich príspevok, ani jeho časť, nebol doposiaľ nikde publikovaný, a ani nie je v súčasnosti posudzovaný v inom periodiku.

Autor je povinný oboznámiť sa s Etickým kódexom časopisu a riadiť sa pokynmi vychádzajúcimi zo zásad normy STN ISO 690.

Zaslaním svojho rukopisu redakcii autor garantuje dodržanie stanovených noriem a smerníc.

Autor zodpovedá za správnosť a presnosť uvedených údajov. Týka sa to profesionálnej príslušnosti (adresa pracoviska, kontakt na autora), osobných údajov ako aj prípadných zdrojov finančnej podpory a údajov o projekte, z riešenia ktorého  príspevok vznikol.

Autor predkladá redakcii pôvodný, dosiaľ nepublikovaný text. Nesmie predložiť príspevok, ktorý už bol publikovaný inde. Ak už autor predloží inde publikovaný príspevok, musí byť tento výrazne prepracovaný alebo doplnený o nové poznatky. V prípade doplneného príspevku musí v poznámke na konci textu uviesť informáciu o prepracovanosti a rozsahu doplnení a uviesť presnú citáciu diela, na ktoré nadväzuje.

Redakčná rada a redakcia sledujú podozrenie na nekorektné správanie a v prípade nutnosti prijímajú zodpovedajúce rozhodnutie.

Pri tvorbe textu je autor povinný rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre autorov, týkajúce sa charakteru, zamerania a technickej stránky príspevku.

Plagiátorstvo a používanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné. Autor zodpovedá za to, že všetky údaje uvedené v príspevku sú korektné a presné. Kvalita a rozsah príspevku musí napĺňať štandardy a úroveň vedeckej práce v príslušnej kategórii (vedecká štúdia, článok, recenzia, anotácia, správa a pod.).

Redaktor má právo odmietnuť rukopis ak nespĺňa stanovené formálne náležitosti, ak obsahovo nekorešponduje s profiláciou časopisu, alebo ak redaktor zistí pochybenia voči publikačnej etike. Redaktor o takomto rozhodnutí bezodkladne informuje autora príspevku.

Autor zodpovedá za správne a presné citovanie použitej literatúry a prameňov. Je povinný uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt) a prípadný zdroj finančnej podpory výskumu.

Všetky príspevky predkladané na posúdenie (vedecké štúdie, recenzie kníh, atď.) prechádzajú anonymným recenzným konaním. Jednotlivé rukopisy sú posudzované odborníkmi v oblasti, ktorá je predmetom daného príspevku. Redaktor je povinný zabezpečiť anonymitu autora aj recenzentov. 

Redakčná rada neodporučí publikovať príspevok, ktorý úspešne neprešiel recenzným konaním. Bez recenzného konania môžu byť publikované jedine príspevky informatívneho charakteru (recenzie, anotácie, správy a pod.).

Po posúdení redaktorom časopisu je príspevok postúpený dvom nezávislým recenzentom. Šéfredaktor vyberá recenzentov na základe odporúčania redaktorov alebo deleguje túto zodpovednosť na jedného z redaktorov, ktorý je odborníkom v danej oblasti. V prípade dvoch zásadne rozdielnych recenzných posudkov, nechá redakcia vypracovať ďalší posudok tretiemu recenzentovi. Recenzenti by mali hodnotiť príspevok objektívne. Nemala by u nich existovať osobná kritika (zaujatosť) voči autorovi. Recenzenti musia vyjadrovať svoje názory jasne s vysvetľujúcimi argumentmi.

Autor je povinný podieľať sa na procese recenzovania príspevku a je povinný komunikovať a spolupracovať s redakciou a redakčnou radou. Tiež nesie zodpovednosť za uvedenie všetkých spoluautorov, ktorí sa podieľali na jeho vypracovaní a je zodpovedný za to, že všetci spoluautori videli a odsúhlasili jeho finálnu verziu zaslanú do recenzného konania a súhlasili s uvedením svojich mien ako spoluautorov.

Recenzné konanie je anonymné, ale autor má právo oboznámiť sa s komentármi recenzentov, ktorí posudzovali jeho príspevok. Nemá však právo byť oboznámený s ich identitou. 

Autor je povinný upraviť svoj text podľa recenzných posudkov a poslať ho redakcii v stanovenom termíne spolu so sprievodným listom, v ktorom popíše vykonané zmeny. Ak sa nestotožňuje s výhradami recenzentov, musí svoje dôvody uviesť v sprievodnom liste. Konečné rozhodnutie o publikovaní alebo zamietnutí príspevku je v kompetencii redakčnej rady časopisu.

Recenzné posudky sa môžu (v anonymnej podobe) poskytnúť len autorom a redakčnej rade ako podklad pre konečné rozhodnutie o publikovaní.

Autor je povinný čo najskôr oznámiť redakcii časopisu všetky závažné chyby a nepresnosti v príspevku a odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré je upozornený nielen v recenznom konaní, ale aj v prípade zistenia vlastného pochybenia.