Skočiť na hlavný obsah
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
E-mail
iveta.schusterova@truni.sk ivaschuster@gmail.com
Konzultačné hodiny
streda 18:00 - 19:40

 

Životopis
1983 – Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave  - psychológia
1998 – 2002 Integrálna psychoterapia – noo-logoterapia -  postgraduálne štúdium a výcvik v logoterapii
2004 – Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave – doktorandské štúdium v odbore psychológia
2008 – 2009 – dvojročný výcvik „Práca s traumou po násilí v rodine“ pomocou transformačnej systemickej terapie V. Satirovej

Členstvo
Predseda atestačnej komisie MŠ SR  pre prvú atestáciu odborných zamestnancov
Člen komisie pre  prevenciu prostispoločenskej činnosti TSK
Člen Inštitútu existenciálnej psychológie – noologoterapie ( do roku 2009)
Člen v grémiu Rady koordinátorov Pomoc obetiam násilia
Člen  inštitútu SILOE
Člen slovenskej komory psychológov
Koordinátor poradne Pomoc obetiam násilia Trnava
Fakultný koordinátor  pre študentov so špecifickými potrebami

VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Účasť na vedeckých grantoch
Spoluriešiteľ 3 Vega grantov MŠSR ( rok 1996 – 1998,1998 – 2000, 2002 – 2004)
Vedúca riešiteľského kolektívu Vega grantu č.1/0177/08 ( rok 2008-2010) Možnosti  psychologickej a logoterapeutickej intervencie v systéme  poradenských služieb „Pomoc obetiam násilia“ na Slovensku.
Spoluriešiteľ  Vega grantu č.1/0250/12 ( rok 2012-2014) Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve
GA ČR grant č. P 407/12/2325 ( rok 2012-2014) Školní šikana jako proces  - sociálno-kognitívní analýza třídní šikany
Publikované práce
Schusterová, I.: Valencia interpersonálnych vzťahov v rodinnom prostredí v kontexte vzťahovej väzby. In: M. Špajdel (ed.), 20. výročie Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2012), Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012, pp. 166-183, ISBN 978-83-7490-511-4.
Schusterová, I.: Domáce násilie a možnosti jeho riešenia. Trnava: Tyrnaviensis, 2011, 112 p. ISBN 978-80-970471-1-5.
Schusterová, I.: Analýza štruktúry a valencie socioemocionálnych preferencií a kvality sociálnej opory vzhľadom na prevenciu šikanovania v skupine. In: Blatný, M. a kol.(Eds.),  Sociální procesy a osobnost. Včera, dnes a zítra. 23. – 25. září 2013, Trešť. Brno: PÚ AV ČR, 2013, pp. 299 – 305, ISBN 978-80-86174-21-1.
Schusterová, I.: Domov ako miesto nenaplnených očakávaní a neistoty: reflexia teórie a praxe, In: E. Naništová (ed.), Domov ako osobne významné miesto v živote človeka, Trnava: Tyrnaviensis, 2008, pp.21-35, ISBN 978-80-8082-217-0.
Schusterová, I.: Modelovanie emócií v kontexte sebarealizácie zdravotníckeho pracovníka. In: M. Kopáčiková, L. Cetlová (eds.) Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, pp. 795 -801, ISBN 978-80-8082-217-0.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Aktuálna pedagogická činnosť
Ontogenetická psychológia I.
Ontogenetická psychológia II.
Ontogenetická psychológia III.
Aspekty aplikovanej ontogenetickej psychológie
Pomoc obetiam násilia
Poradenstvo obetiam násilia
Základy psychológie
Sociálna patológia
Odborná prax
Predchádzajúca pedagogická činnosť
Adulto-gerontopsychológia; 1 stupeň štúdia
Dejiny psychológie; 1 stupeň štúdia
Úvod do psychológie; 1 stupeň štúdia
Krízová intervencia v pomáhajúcich profesiách; 2 stupeň štúdia
Limity reflexnej terapie z psychologického hľadiska; 2 stupeň štúdia
Dieťa a bolesť; 2 stupeň štúdia
Manažment pomáhajúcich profesií; 2 stupeň štúdia