Skočiť na hlavný obsah
Fotka
E-mail
katarina.ihringova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 375
Konzultačné hodiny
streda, štvrtok 12:50 - 13:50 (dohoda mailom online-osobne)
Miestnosť
č. 508, 5. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Vzdelanie
1992-1995 Gymnázium Levice
1995-2000 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2004-2009 Doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
2022 Habilitácia v odbore dejiny a teória umenia

Pedagogická činnosť
Bakalársky stupeň
Úvod do dejín a teórie umenia
Dejiny estetiky I.
Dejiny estetiky II.
Dejiny umenia a architektúry 19. storočia
Umenie a architektúra 19. storočia na Slovensku
Dejiny kultúry 19. a 20. storočia
Dejiny umenia 20. storočia vo svete
Dejiny umenia 20. storočia na Slovensku
Magisterský stupeň
Výtvarné umenie 20. storočia vo svete
Teoretické aspekty moderného umenia

Publikačná činnosť (výber)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vzťah slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení / Katarína Ihringová ; [rec. Zora Rusinová, Marian Zervan]. - [1. vyd.]. - Trnava : [Pergamen Trnava], 2012. - 182 s. - ISBN 978-80-971097-0-7.

Ilúzia : obraz ako metafora ľudskej mysle / Katarína Ihringová ; [recenzenti: Peter Michalovič, Marian Zervan]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2019. - 136 s. - ISBN 978-80-224-1731-0.

Hľadanie identity v portrétnom umení [elektronický zdroj] / Ingrid Halászová, Katarína Ihringová, Renáta Kišoňová ; [rec. Silvia Gáliková, Zuzana Dzurňáková]. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta, 2019. - 107 s. [online]. - ISBN 978-80-568-0397-4.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Teoretické aspekty abstraktného umenia [elektronický zdroj] / Katarína Ihringová ; [rec. Roman Gajdoš, Jana Migašová]. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021. - 94 s. [online]. - ISBN 978-80-568-0219-9.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach
The Eternal Return of the Real? : Or, concerning Different Forms of Realism in 20th Century Art / Katarína Ihringová.
In: European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940. - Vol. 8, Issue 2 (2020), s. 102-109 [print, online].
WOS. - Spôsob prístupu: https://ejmap.sk/the-eternal-return-of-the-real-or-concerning-different…

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
The Problem of Aesthetics Experience in Contemporary Art / Katarína Ihringová. In: ESPES. - ISSN 1339-1119. - Vol. 7, Issue 2 (2018), s. 33-42.

Strojopisné umenie a vizualizácia básnických textov / Katarína Ihringová. In: Slovenská literatúra. - ISSN 0037-6973. - Roč. LV, č. 6 (2008), s. 452-462.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/7495.pdf

Od neuroestetiky k dejinám umenia = From Neuroesthetics to Art History / Katarína Ihringová.
In: Profil. - ISSN 1335-9770. - č. 2 (2016), s. 132-139.

Mýtus a vizuálne umenie / Katarína Ihringová. In: Ostium. - ISSN 1336-6556. - č. 4 (2010), [5 s.].

Intertextovosť v diele Blažeja Baláža / Katarína Ihringová. In: RaK. - ISSN 1335-1702. - Roč. IX, č. 1 (2004), s. 29-32.

Experimentálna poézia a jej podoby v slovenskom vizuálnom umení / Katarína Ihringová.
In: Slovenská literatúra. - ISSN 0037-6973. - Roč. LVIII, č. 4 (2011), s. 317-330.

Vizuálne umenie a obrat k neurovedám / Katarína Ihringová.
In: ESPES. - ISSN 1339-1119. - online; Roč. 4, č. 2 (2015), s. 4-9.. - Spôsob prístupu: http://www.casopisespes.sk/images/01-2015/r04_02_2015/01_IHRINGOVA.pdf

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Two Wings of Avant-Garde Rationality / Katarína Ihringová.
In: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. - ISBN 978-80-7465-147-2. - S. 169-183 [1,12 AH].
Iné súvisiace práce: Dve krídla avantgardnej racionality, 2015.

Uncovering Beauty : the Formalist, Neurobiological and Anti-Formalist Concepts / Katarína Ihringová.
In: Cognitive rethinking of beauty. - Berlin : Peter Lang, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. - ISBN 978-3-631-79492-0. - ISSN 2195-1845. – S. 16-28.

Art and Knowledge, or How Cognitive Science Affects Art Theory / Katarína Ihringová.
In: The Cognitive Aspects of Aesthetic Experience - Introduction. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017. - ISBN 978-3-631-71833-9. - ISSN 2195-1845. - S. 53-68 [1 AH].. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Premena zobrazenia Erosa v modernom umení / Katarína Ihringová.
In: Sexuality III.. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. - ISBN 978-80-8094-745-3. - S. 204-211.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Percepcia estetickej ilúzie. Pohľad na tri teoretické koncepcie = Perception of aesthetic illusion. View of three theoretical concepts / Katarína Ihringová.
In: Súradnice estetiky, umenia a kultúry. - Prešov : Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 2018. - ISBN 978-80-555-1995-1. - online; S. 73-79.. - Spôsob prístupu: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kopcakova2/subor/

Ilúzia a virtuálna realita v umení, Výstava
Hyperrealizmus - ilúzia neexistujúcej reality? / Katarína Ihringová.
In: Ilúzia a virtuálna realita v umení. - Bratislava : Slovart, Nadácia NOVUM, 2021. - ISBN 978-80-556-5394-5. - S. 84-91.

Grantová činnosť
Grant Ministerstva kultúry SR, 2012, MK-6321/2012/4.5.4 (hlavný riešiteľ)
Vzťah slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení

Grant Ministerstva kultúry SR 2014, MK-3472/2014/4.5.6 (hlavný riešiteľ)
Kultúrne premeny očami Milana Hamadu

KEGA grant č. 004TTU-4/2015 (spoluriešiteľ)
Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti

APVV-15-0294 (spoluriešiteľ)
Kognitívne prehodnotenie krásy

Fond na podporu umenia č. 19-341-02779 (hlavný riešiteľ)
Ilúzia a skutočnosť. Hyperrealizmus v slovenskej maľbe.

KEGA grant č. 025TTU-4/2021 (hlavný riešiteľ)
Empatia a umenie: empatická a emocionálna reakcia diváka na vizuálne umenie