Skočiť na hlavný obsah
Lucia Nováková
E-mail
lucia.novakova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 371
Konzultačné hodiny
utorok: 10:00 - 12:00 (LS 2023/24)
Miestnosť
č. 412, 4. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Zameriava sa na archeológiu archaického a klasického Grécka, helenistické umenie a architektúra, pohrebný rítus v Anatólii, epigrafika a využitie písomných prameňov. Aktuálne sa venuje environmentálnym štúdiám antického sveta (management vody, klimatické zmeny a pokles biodiverzity v staroveku).

Štúdium

2001-2006: štúdium odboru klasická archeológia a klasické jazyky (Mgr.) na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Diplomové práce: Rímske kúpele v Kárii (klas. archeológia); Matej Bel o Nitrianskej stolici (klas. jazyky). 2007-2012: doktorandské štúdium v odbore klasická archeológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Dizertačná práca: Náhrobné stavby v juhozápadnej Malej Ázii v predrímskom období.
Habilitačná práca: Greeks who Dwelt Beyond the Sea: People, Places, Monuments.

Členstvo

Členka AS FF TU
Členka Odborovej komisie PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Členka Odborovej rady PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Členka Programovej rady Bc. a Mgr. štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Členka redakčnej rady Rocznik Wieluński, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Členka redakčnej rady zborníka Anodos. Studies of the Ancient World, TU
Členka redakčnej rady časopisu Studia historica Tyrnaviensia, TU
Členka Advisory board of Eikón Imago journal (WoS, Scopus)
Členka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV
Členka European Association of Archaeologists (EAA
Členka Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV

Najvýznamnejšie publikácie

Greeks who dwelt beyond the sea: people, places, monuments. Bonn: Rudolf Habelt, 2019 - 380 s. (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 333).

Tombs and burial customs in the Hellenistic Karia / Lucia Nováková ; [rev. Piotr Dyczek, Marie Dufková]. - 1. Ausgabe. - Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2016. - 184 s. (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 282). - ISBN 978-3-7749-4008-6

 

Kompletný zoznam priebežne aktualizovaný na https://versita.academia.edu/LuciaNovakova

Aktuálne riešené granty

VEGA Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou. (VEGA 2/0025/22)
Doba riešenia: 2022-2025
Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (SAV), Riešiteľ projektu: doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

KEGA 010TTU-4/2020: Environmentálna archeológia: človek, príroda a životné prostredie v staroveku. Doba riešenia: 2020-2022
Vedúci projektu: doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

Absolvované zahraničné štipendijné pobyty

8-9/2005: Archeologický projekt Myndos, Turecko. Organizátor: Selcuk University, Faculty of Science and Literature, Konya.
8-9/2006: Archeologický projekt Tell Fecheriye – Ras al´Ain, Sýria. Organizátor:  Institute für Vorderasiatischer Archäeologie, Hüttebweg 7, 14 195 Berlin.
7- 8/2008: XXVIth International Summer Seminar of Medieval Art and Architecture. Organizátor: Humboldt-University Berlin, Faculty of Pre- and Early History and Archaeological institute of Albert-Ludwigs University Freiburg.
6-7/2005: Archeologický projekt Risan, Čierna Hora. Organizátor: University of Warsaw, Center for research on the Antiquity of Southeastern Europe.
6-8/2010: letný kurz tureckého jazyka. Turkish and Foreign Languages Research and Application Center of Ankara University (TÖMER).
10/2009-6/2011: International Visegrad Found: contract No. 50810509. University of Warsaw: Center for research on the Antiquity of Southeastern Europe and Centre of Polish Language and Culure for Foreigneirs of University of Warsaw. Adresa: Krakowskie Przedmieście 32, Potocki palace, 00 927 Warsaw, Poland.
10/2005- 2/2006: Sokrates Erasmus Scholarship program. Selcuk University, Faculty of Science and Literature, Konya, Turecko.

Erasmus + Staff mobility for teaching:
Pamukkale universitesi, Denizli (TR),
Akdeniz universitesi, Antalya (TR),
Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi, Kahramanmaras (TR),
Mustafa Kemal University, Hatay (TR)
Korkut Ata universitesi, Osmaniye (TR)
Harran universitesi, Sanliurfa (TR)
University of Crete, Rethymno (TR)

Pedagogická činnosť

Povinné predmety: 

Homérske Grécko 

Archaické Grécko 

Klasické Grécko I, II 

Svet helenizmu 

Základy epigrafiky 

Antická architektúra 

Grécka architektúra 

Povinne voliteľné a výberové predmety: 

Východné Grécko 

Magna Graecia 

Seminár z epigrafiky 

Ekológia antického človeka I, II 

Človek a príroda v minulosti