Skočiť na hlavný obsah
martinkovic
E-mail
marcel.martinkovic@truni.sk
Telefón
+421 33 5939 374
Konzultačné hodiny
streda 15:30 – 16:30, piatok 14:45 - 15:45
Miestnosť
410, 4. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Marcel Martinkovič (1977 v Piešťanoch) v roku 2002 ukončil magisterské štúdium na Fakulte humanistiky (dnešná Filozofická fakulta) Trnavskej univerzity v Trnave v odbore politológia. V rokoch 2003 - 2007 študoval v dennej forme doktorandského štúdia na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde sa v rámci dizertačného projektu koncentroval na problematiku nacionalizmu v kontexte dejín slovenského politického myslenia. Na Katedre politológie FF TU pôsobí od roku 2005 a od roku 2013 zastáva funkciu vedúceho katedry.

Vedeckovýskumná činnosť:

Marcel Martinkovič sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zaoberá problematikou dejín politického a filozofického myslenia, komparatívnou politológiou s koncentráciou na otázky vzťahov volebných a straníckych systémov, analýzou strán, politickou teóriou so zameraním na problematiku teórie demokracie a fenoménom nacionalizmu.

Vedecké granty:

Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia (2010 – 2011, vedúci projektu), VEGA č. 1/0209/1.

Nové objavy vo výskume dejín slovenského politického myslenia a ich implementácia do študijných materiálov (2020–2022, zástupca vedúceho projektu), KEGA č. 016TTU-4/2020. 

Analýza vývoja stranického systému na Slovensku z perspektívy indexu RILE (2018, samostatný riešiteľ). Inštitucionálny projekt Trnavskej univerzity v Trnave.

Európa v pohybe. Multikauzalita súčasnej krízy demokracie a nárastu extrémistických nálad v Európe (2018 - 2021, spoluriešiteľ), VEGA č. 1/0131/18.

Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie (2019 – 2020, spoluriešiteľ projektu), KEGA č. 008TTU-4/2019 .

Aktuálne problémy politickej filozofie (2005 – 2007, spoluriešiteľ projektu), KEGA č. 3/3196/05. 

Procesy recepcie apropriácie ideí v dejinách filozofického a politického myslenia na Slovensku: konceptualizácia kľúčových otázok (2019 – 2020, spoluriešiteľ projektu), VEGA č. 2/0116/19.

Multifokálny výskum dejín slovenského filozofického myslenia v 19. a 20. storočí (2010 – 2013, spoluriešiteľ projektu), VEGA č. 2/0066/1.

Sondy do dejín slovenského filozofického myslenia (2007 – 2009, spoluriešiteľ projektu), VEGA č. 2/7156/2.

Pedagogická činnosť:

     Bc. stupeň

 • Úvod do štúdia politológie I.
 • Úvod do štúdia politológie II.
 • Dejiny politického myslenia I.
 • Dejiny politického myslenia II.
 • Komparatívna politológia a teórie politických systémov I.
 • Komparatívna politológia a teórie politických systémov II.
 • Úvod do teórie demokracie

     Mgr. stupeň

 • Teórie demokracie I.
 • Teórie demokracie II.
 • Európske politické strany

     voliteľné predmety

 • Analýza aktuálnych politických problémov I.
 • Analýza aktuálnych politických problémov II.
 • Vedecko-odborné podujatie
 • Odborno-vedecká aktivita I.
 • Odborno-vedecká aktivita II.

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie

Haydanka, Y. - Martinkovič, M.: Decentralization and Electoral Processes : Political Fragmentation of the Regions in the Czech Republic. Trnava ; Praha : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, Academia; 2022. - 118 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0271-7, ISBN 978-80-200-3364-2

Coalition Governments and Development of the Party System in Slovakia. Frankfurt am Main ; Bratislava : Peter Lang, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. - 124 s. ISBN 978-3-631-83142-7, ISBN 978-3-631-84998-9, ISBN 978-3-631-84999-6, ISBN 978-3-631-85000-8, ISBN 978-80-224-1772-3. - ISSN 2195-1845. [7,2 AH]

Metamorfózy idey slovanstva a ich reflexia v slovenskom politickom myslení 19. storočia. In: Martinkovič, Marcel (Ed.): Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. Krakow : Towarzystwo Słowaków w Polsce a Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 156 - 245.  ISBN 978-83-7490-430-8. [4,5 AH]

Vysokoškolské učebnice

Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov I.  Trnava : Filozofická fakulta, 2020.  66 s. [3,3AH]. [online]. ISBN 978-80-568-0262-5. spôsob prístupu: http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-studia-volebnych-stranickych-systemov-i

Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov II. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2020.  83 s. [4,1AH]. [online].  ISBN 978-80-568-0298-4. spôsob prístupu: http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-studia-volebnych-stranickych-systemov-ii

Kapitoly v zahraničných a domácich vedeckých publikáciách

Moral Aspects of Politics and their Relation to the Legitimacy of Liberal Democracies. In: Ethical and Social Aspects of Policy.  Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016, - s. 39-62. ISBN 978-3-631-67158-0. - ISSN 2195-1845. [1,5 AH]  

The Power of Culture and the Barbarism of Power. In: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, s. 31-48. ISBN 978-80-7465-147-2. [1,35 AH]

Slovanstvo, Európa a Rusko v myslení Ľudovíta Štúra. In: Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. Bratislava : VEDA, 2015, s. 100-114. ISBN 978-80-224-1454-8. [1,23 AH]

Význam a štatút politickej vedy. In: Politická filozofia a politická veda. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007, s. 9-38. ISBN 978-80-8082-165-4. [1 AH]

Vedecké práce v domácich a zahraničných databázovaných časopisoch

Razvitie partijnoj sistemy i charakter koalicionnych praviteľstv Slovakii v 2006-2016 gg (Development of the Party System and the Character of Coalition Governments in Slovakia in the Years 2006–2016.) In: Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofja. Sociologija. Politologija. No. 60 (2021), s. 194-205 ISSN 1998-863X.

Ethics of responsibility in Ján Palárik’s civic liberalism. In: Ethics and Bioethics (in Central Europe).  Vol. 10, No. 3-4 (2020), s. 133-145. ISSN 2453-7829.

Klus, Martin, Martinkovič, Marcel: The Fragmentation of political representation at municipal level in Slovak republic in period 2002-2018. In: AD ALTA: : Journal of Interdisciplinary Research. Vol.  9, No. 2 (2019), s. 193-198. - ISSN 1804-7890.

Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského. In: Filozofia. Roč. 66, č.10 (2011), s. 1013-1023. ISSN 0046 - 385 X

Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách. In: Filozofia. Roč. 65, č.10 (2010), s. 990-1003. ISSN 0046 - 385 X

Ideové analógie v liberalizme Karla Havlíčka Borovského a Jána Palárika. In: Filozofia. Roč. 64, č.10 (2009), s. 971-983. ISSN 0046 - 385 X

Ideové paralely a odlišné stratégie v slovenskom politickom myslení. In: Filozofia. Roč. 63, č.10 (2008), s. 838-858. ISSN 0046 - 385 X

Politický realizmus v myslení Novej školy. In: Filozofia. 62, č.10 (2007), s. 911-920. ISSN 0046 - 385 X

Idea uhorského vlastenectva a občianskej individuálnosti na križovatke politických stratégií. In: Filozofia. Roč. 61, č.10 (2006), s. 838-858. ISSN 0046 - 385 X

Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy. In: Filozofia. Roč. 60, č.10 (2005), s. 804-818. ISSN 0046 - 385 X

Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia. In: Filozofia. Roč. 59, č.10 (2004), s. 766-782. ISSN 0046 - 385 X

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých časopisoch

Transformacija idei slavjanstva i vosprijatie Rossii v slovackoj političeskoj mysli vtoroj poloviny XIX veka. In: Filosofskij polilog. č.2 (2017), s. 31-43.  ISSN 2587-7283.

Phenomenon of independent candidates in the regional elections in Slovakia from 2001 to 2017. In: Politicus. č. 2 (2018), s. 55-60. - ISSN 2414-9616.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch a časopisoch

Politická veda ako priestor polemiky o obsahu vedy a miesta človeka v nej. In: Acta Moralia Tyrnaviensia VIII.  Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018, s. 123-134.  ISBN 978-80-568-0119-2. 

Regionálne voľby do VÚC ako prejav krízy funkčnosti strán v slovenskom straníckom systéme.
In: Politologická analýza regionálnych volieb 2017 na Slovensku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018, s. 39-49. ISBN 978-80-555-2128-2.

Nahodilost v kontexte výchovy k občianskej zodpovednosti. In: Nahodilost ve výchově, umění a sportu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Karolinum, 2017. s. 173-188. ISBN 978-80-7290-924-7.

Význam idey spravodlivosti v kontexte rizík oligarchizácie liberálno-demokratických zriadení. In: Acta Moralia Tyrnaviensia V. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, s. 150-163. ISBN 978-83-7490-781-1.

Význam občianskej odvahy a mravnej autonómie v procese formovania demokratickej spoločnosti. In: V službe kultúrnosti a humanity. Bratislava : Communio Minerva, Faber, 2014, s. 21-31. ISBN 978-80-89019-26-7.

Kvalita politického procesu a jeho vzťah k legitimite liberálnych demokracií. In: Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 219-233. - ISBN 978-80-7494-048-4.

Platónska idea spravodlivosti ako etická paradigma. In: Etika a politika. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2007, s. 156-181. ISBN 978-80-8082-157-9.