Skočiť na hlavný obsah
Mgr. Mário Schwarz, PhD.
E-mail
mario.schwarz@truni.sk
Telefón
+421 335939388
Konzultačné hodiny
streda 9:30 - 11:00 (po dohode e-mailom)
Miestnosť
314

 

2005 - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - magisterské štúdium v odbore psychológia
2010 - Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave -  doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce

Vedecko-výskumná činnosť
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce
Mário Schwarz, Martina Trnovcová: Rumination, posttraumatic growth and forgiveness in people who overcome oncological disease In: Acta Missiologica. 2021, Vol. 15, no. 2, p. 185-198. WOS

Mário Schwarz, Lucia Vavrová: Spirituality and Religious Orientation in Relation to Posttraumatic Growth in Cancer Patients In: Spirituality Studies. 2021, Vol. 7, no. 2, s. 70-77
SCOPUS

Mário Schwarz, Patrícia Šuhajdová: Comparison of depression and rumination between cancer patients and a healthy population In: Acta Missiologica. 2021, Vol. 15, no. 2, p. 161-171. WOS

Michaela Valušová, Mário Schwarz: Neklinický narcizmus u mladých dospelých vo vzťahu k sebahodnoteniu a piatich veľkých čŕt In: Dédová. M. (Eds.): Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. - významný slovenský psychológ, vysokoškolský pedagóg a vedec. 2020, s. 223-240 - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta.

Mário Schwarz: Sociálno-psychologické faktory pri riešení konfliktov v manželskom vzťahu In: Csontos, L. (Eds): Možnosti výchovy a pastorácie v prospech stability manželstva a rodiny. 2019, s. 63-71.Trnava : Dobrá kniha

Mário Schwarz: The Big Five as a Theoretical Basis for Work Requirements Analysis In: Biela, A. (Eds): European Questionnaire for Job Analysis (EQJA). 2018, s. 195-204. Berlin: Peter Lang

Dorota Kornas-Biela, Mário Schwarz, Aleksandra Biela-Wołońciej: Moral Intelligence in Job Analysis In: Biela, A. (Eds): European Questionnaire for Job Analysis (EQJA). 2018, s. 157-171. Berlin: Peter Lang

Mário Schwarz: Logoterapeutický prístup pri riešení rodinných konfliktov In: Naništová E. (Eds.): Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky. 2018, s. 131-140. Bratislava : Slovenský inštitút logoterapie

Schwarz, M.: Pohľad na utrpenie očami logoterapie Viktora Emanuela Frankla In: Kučerková, M. (Eds.): Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. 2015, s. 196 - 200. Nitra UKF

Schwarz, M.: O krehkosti a sile človeka alebo Náš nový prístup k ľuďom, ktorí nás zraňujú In: Naništová, E. (Eds.): Hodnota života a krehkosť človeka. 2013, s. 127 - 134. Bratislava: SILOE
Schwarz, M.: Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie. 2012, 179 s. Trnava: Trnavská univerzita
Schwarz, M.: Pôsobenie psychológa v procese mediácie In: Špajdel, M. (Eds.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 15 – 16. 2012, s. 184 - 192. Trnava: Trnavská univerzita

Účasť na vedeckých grantoch
Projekt VEGA č. 1/3656/06 - spoluriešiteľ
Projekt VEGA č. 1/4521/07 - spoluriešiteľ
Projekt  VEGA č. 1/0177/08 – spoluriešiteľ

Projekt  VEGA č. 1/0305/18 – spoluriešiteľ

Projekt  VEGA č. 1/0518/20 – spoluriešiteľ

Pedagogická činnosť
Aktuálna pedagogická činnosť:
Interpersonálne aspekty v manažérskej psychológii
Psychologické aspekty v mediácii
Psychológia rodiny
Psychológia ľudských zdrojov

Predchádzajúca pedagogická činnosť:
Dejiny psychológie I.
Dejiny psychológie II.
Sociálna psychológia I.
Sociálna psychológia II.

Forenzná psychológia

Vybrané kapitoly zo psychológie zdravia

Psychodiagnostika dospelých I.
Psychodiagnostika dospelých II.
Sociálne a sociálno-psychologické problémy rodiny