Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0223/22

V posledných dvoch desaťročiach sa najmä v rozvinutých krajinách objavuje predĺžené obdobie vstupu do dospelosti, charakteristické skúmaním identity, nestabilitou, zameraním sa na seba a experimentovaním v rôznych oblastiach života. Tento jav sa pomenováva ako vynárajúca sa dospelosť, ktorý je na Slovensku len málo skúmaný. Cieľom projektu je skúmať prediktory optimálneho psychologického fungovania v období vynárajúcej sa dospelosti, ako aj prediktory jeho longitudinálnej zmeny po významných tranzíciách v tomto období. Z hľadiska prediktorov sa zameriame najmä na osobnostné črty Veľkej Päťky, dimenzie vynárajúcej sa dospelosti, kvalitu vzťahu s rodičmi a rôzne socio-demografické charakteristiky. V rámci tohto procesu adaptujeme a validujeme Inventár dimenzií vynárajúcej sa dospelosti a Dotazník zmyslu v živote na slovenskej populácii. Dôležitým prínosom projektu bude súbor výskumných zistení, ktorými budeme môcť prispieť k medzinárodným výskumom, ako aj odborníkom v oblasti školskej a poradenskej psychológie.

In the last two decades, mainly in developed countries, there has been an extended period of entry into adulthood, characterized by identity exploration, instability, focusing on self, and experimenting in various areas of life. This is called an emerging adulthood, which has small attention in Slovakia. The project aims to explore the predictors of optimal psychological functioning in the emerging adulthood, and the predictors of its longitudinal stability during major transitions in this period. As predictors, we will focus on the Big Five domains, dimensions of emerging adulthood, parental relationships, and socio-demographic characteristics. During this process, we will adapt and validate the Inventory of Dimensions of Emerging Adulthood and the Meaning in Life Questionnaire in the Slovak population. An important contribution of the project will be a set of research findings that will contribute to international research, as well as experts in the field of educational and counseling psychology.

Zloženie riešiteľského kolektívu 2023:
Mgr. Michal Kohút, PhD. - vedúci projektu
prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Mgr. Veronika Kohútová, PhD.
Mgr. Patrik Havan, PhD.
PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.
doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.