Skočiť na hlavný obsah

 

Krátka správa z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE)/ Short Report on the International Interdisciplinary Conference on Topic Actual Models of Evasions out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe  (15/10/2020 ONLINE)

 

            Dňa 15. októbra 2020 sa v systéme Microsoft Teams Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila online medzinárodná interdisciplinárna celodenná konferencia na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa. Úsilie nielen hovoriť, ale aj prakticky interdisciplinárne premyslieť návrhy a odporúčania pre život na Slovensku a v Európe, ocenila aj prezidentka Slovenskej republiky Mgr. Zuzana Čaputová, ktorá účastníkom písomne zaslala pár láskavých povzbudivých slov: „Téma, ktorej sa budete na konferencii venovať je veľmi podnetná a hodnotná. Cením si, že sa hodláte zaoberať otázkami, ktoré sú dôležité a významné pre kvalitu a úroveň verejného života. Vážim si, že ste sa rozhodli opustiť oblasť akademického komfortu a že budete rozoberať témy, ktorých zodpovedanie si vyžaduje samotný život.“

            Konferencia bola plánovaným výstupom trojročného grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021  Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie na rok 2020 (Vedúca projektu: Dr. K. M. Vadíková, KEaMF FFTU) a nadväzovala na minuloročnú pilotnú diskusiu národného kolokvia na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku (30.9.2019, FFTU, SK). Hlavným cieľom tohoročnej medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie sa stal  problém výhovoriek zo záväzkov ku osobnej zodpovednosti. Nadviazalo sa na zistenia z interdisciplinárnej praxe, podľa ktorých dlhodobé neuvážené zneužívanie pojmu zodpovednosť viedlo k vyprázdneniu jeho obsahu, rozleptaniu rozsahu a síce etickému uvedomeniu si prítomnosti väzby niečím, alebo niekým, avšak bez pripísateľne dokázateľných znakov alebo vlastností.

            Podujatia sa zúčastnili experti z oblasti etiky, filozofie, sociológie, psychológie, pedagogiky, histórie, politológie, sociálnej práce, teológie, žurnalistiky, cestovného ruchu, masmediálnej komunikácie, športu, hudby, vrcholového i nadnárodného manažmentu, bankovníctva, znalci práva a národného i medzinárodného hospodárstva, kulturológovia i environmentalisti z krajín V4. Do diskusie vstúpili nielen zúčastnení odborníci, ale i doktorandi a študenti. O pasívnu registráciu na konferenciu prejavili záujem reprezentanti rôznych odvetví, ktorí síce pasívne, ale neskôr aj písomne vyjadrili podporu a záujem o ďalšie podujatia na danú tému. Konferencia bola medzinárodná a interdisciplinárna nielen čo sa týka prednášateľov, ale všetkých registrovaných účastníkov.

             Účastníci konštatovali nielen významný informačný prínos, ale aj motiváciu sa zamyslieť nad svojím vlastným správaním a správaním svojich zverených. Výhovorka bola interdisciplinárne označená ako plne ľudsky pochopiteľná, ale neetická, nesprávna, nemravná reakcia na nepríjemnú situáciu – situáciu ohrozenia (pohodlia, úspechu, komfortu, prestíže, postu, tzn. túžob a uspokojení). Nie je volaním o pomoc, ale zákerným premysleným odmietnutím identifikovať sa s výsledkami vlastnej činnosti a slobodného rozhodnutia. Ide o nedôstojné správanie voči sebe a druhým. V takýto etický odkaz konferencie organizátori ani nedúfali. Možno teda záverom konštatovať, že medzinárodná interdisciplinárna konferencia priniesla výsledky, ktoré sú nielen reprezentačným výstupom v rámci projektu KEGA 008TTU-4, dôstojným podujatím reprezentujúcim hodnoty Trnavskej university v Trnave pri príležitosti osláv 385. výročia jej vzniku, ale prinášajú významný odkaz tým, ktorý majú záujem o Slovensko ako krajinu uprostred Európy, a to v medzinárodnom kontexte.  

              Podrobná správa bude zverejnená v Zborníku z konferencie: VADÍKOVÁ, K. M. (Ed.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť dnes – výzva či výhovorka? Trnava, FFTU, 2020 – v príprave.

 

Správa z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) ONLINE