Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

CEEPUS

CEEPUS je stredoeurópsky mobilitný program zameraný na vymenné pobyty učiteľov a denných študentov všetkých stupňov štúdia. Minimálna dĺžka pobytu študenta je 1 mesiac, počas ktorého môžu študenti získať kredity z ponuky hosťovskej univerzity (ECTS Label), prístup do knižníc a archívov. V rámci tohto programu sa dajú organizovať i navštíviť letné školy.
Katedra filozofie spolupracuje s univerzitami v sieti Filozofia a interdisciplinarita. Zoznam katedier, ktoré môžu študenti navštíviť, sa nachádza nižšie.
Študenti sa môžu zapojiť aj do siete Etika a politika v európskom kontexte: https://ethicsandpolitics.eu/
Podrobnejšie informácie o programe CEEPUS pre študetnov Katedry filozofie: https://ceepus.saia.sk/
Koordinátorom programu CEEPUS na Filozofickej fakulte TU v Trnave je  Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.: jaroslava.vydrova@truni.sk

Address book of partners in the CEEPUS network "Philosophy and Interdisciplinarity" (Academic Year 2020/2021)

1. Institute of Philosophy, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw (Instytut Filozofii, Wydzial Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski), local coordinator: PhD Tadeusz Ciecierski (taci@uw.edu.pl), teaching staff: http://www.philosophy.uw.edu.pl/?page_id=3321

2. Faculty of Philosophy, Pontifical University of John Paul II in Krakow (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), local coordinator: PhD Joanna Mysona Byrska (joanna.mysona.byrska@upjp2.edu.pl), teaching staff: http://wf.upjp2.edu.pl/unit

3. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy and Arts, University in Trnava (Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita), local coordinator: PhD Jaroslava Vydrová (jaroslavavydrova@gmail.com), teaching staff: http://ff.truni.sk/personalne-zabezpecenie-katedry-filozofie

4. Institute of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Graz (Institut für Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der KarlFranzens-Universität Graz), local coordinator: PhD Daniela Camhy (Vorstand des Instituts für Jugend- und Kinderphilosophie, daniela.camhy@uni-graz.at), teaching staff: https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbpersliste.liste?pOrgNr=14134&pSo...

5. Department of German and French Philosophy, Faculty of Humanities, Charles University, Prague (Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova), local coordinator: Hans Rainer Sepp
(hr.sepp@web.de), Department: https://fhs.cuni.cz/FHSENG-620.html

6. Department of Philosophy, Faculty of History and Philosophy, Babeş-Bolyai University in Cluj (Departamentul de Filosofie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai), local coordinator: PhD Ion Copoeru (copoeru@hotmail.com), teaching staff: http://hiphi.ubbcluj.ro/departamente/filosofie.html

7. Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ljubljana (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), local coordinator: PhD Olga Markič (olga.markic@guest.arnes.si), teaching staff: http://oddelki.ff.unilj.si/filo/english/staff/staff.htm

8. Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Maribor (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru), local coordinator: PhD Bojan Borstner (bojan.borstner@um.si), teaching staff: http://www.ff.um.si/oddelki/filozofija/clani-oddelka.dot

9. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy (Faculty of Humanities and Social Sciences), University of Zagreb (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), main network coordinator: PhD Ljudevit Fran Ježić (ljfjezic@gmail.com), teaching staff: http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/nastavnici/

10. Faculty of Teacher Education (Chair for Philosophy and Sociology), University of Zagreb (Katedra za filozofiju i sociologiju, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), local coordinator: PhD Tomislav Krznar (krznartomislav@gmail.com), teaching staff:
http://www.ufzg.unizg.hr/?page_id=779

11. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek (Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku, local coordinator: MA Demian Papo (dpapo@ffos.hr), teaching staff: http://www.ffos.unios.hr/filozofija/nastavnici

12. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu), local coordinator: MA Anita Lunić (alunic@ffst.hr), teaching staff: http://www.ffst.unist.hr/odsjeci/filozofija

13. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novome Sadu), local coordinator: PhD Una Popović (una.popovic@gmail.com), web page: http://www.ff.uns.ac.rs/studije/osnovne/studije_osnovne_filozofija.html

14. Faculty of Education in Sombor, University of Novi Sad (Pedagoški fakultet u Somboru, Sveučilište u Novome Sadu), local coordinator: PhD Slobodan Sadžakov (slobodansadzakov@yahoo.com), web page: http://www.pef.uns.ac.rs/index.php

15. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Niš (Departman za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu), local coordinator: PhD Zoran Dimić (zoran.dimic@filfak.ni.ac.rs), teaching staff: http://www.filfak.ni.ac.rs/nastavno-osoblje/filozofija

16. Department of Philosophy and Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tuzla (Odsjek za filozofiju-sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli), local coordinator: PhD Rusmir Šadić (rusmirsadic@yahoo.com), teaching staff: http://www.ff.untz.ba/index.php?page=nastavno-osoblje_fs

17. Chair for Philosophy and Sociology, Faculty of Philosophy, University of Zenica (Katedra za filozofiju i sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici), local coordinator: PhD Bernard Harbaš (bernardharbas@gmail.com), teaching staff: https://ff.unze.ba/katedre/katedra-za-filozofiju-i-sociologiju/

18. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Sarajevo (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu), coordinator: PhD Kenan Šljivo (kenan.sljivo@ff.unsa.ba), teaching staff: http://www.ff.unsa.ba/index.php/en/teaching-staff-fil

19. Faculty of Philosophy, University of Prishtina (Universiteti i Prishtinës Fakulteti Filozofik), local coordinator: PhD Hasnije Ilazi (hasnije.ilazi@uni-pr.edu), teaching staff: http://filozofiku.uni-pr.edu/Personeli/Personeli-akademik.aspx

20. Faculty of Philosophy, University of Tetova (Fakulteti Filozofik, Universiteti i Tetovës), local coordinator: PhD Kushtrim Ahmeti (kushtrim.ahmeti@unite.edu.mk), teaching staff: https://unite.edu.mk/en/faculty/faculty-of-philosophy/

21. Institute of Philosophy, Faculty of Philosophy, University St. Cyril and Methodius, Skopje (Institutot za filozofija, Filozofski Fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje), local coordinator: PhD Marija Todorovska (marija.todorovska@fzf.ukim.edu.mk), teaching staff: http://ddtest2.fzf.ukim.edu.mk/page/institutes/professors/filozofija_9

22. Faculty of Philosophy: Department of Philosophy, Department of History of Philosophy and Department of Logic, Ethics and Aesthetics, Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Filosofski fakultet, Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski), coordinator: PhD Dimitar Bozhkov (dimitar_b_b@yahoo.com), teaching staff: https://www.unisofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_o...

Research institutes (Silent partners within the network)

Center of Excellence for Integrative Bioethics (Zagreb) - http://www.bioetika.hr/eng/
Central-European Institute of Philosophy (Prague) - http://www.sif-praha.cz/
Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie (Graz) - http://www.kinderphilosophie.at/