Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry filozofie

Vedúci katedry
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.

Tajomník katedry
Mgr. Milan Petkanič, PhD.

Interní členovia
prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.
doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Mgr. Milan Petkanič, PhD.
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Interní doktorandi
Mgr. Jana Mišeková

Externí doktorandi
PhDr. Jakub Hajduk, MPA
Mgr. Lenka Meravá
Mgr. Nikola Bakšová

Odborná administratívna pracovníčka
Emília Babicová