Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry filozofie

Vedúci katedry

Zástupca vedúceho

Tajomník

Odborná administratívna pracovníčka
Emília Babicová

Interní členovia

Profesori

Docenti

Odborní asistenti
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Interní doktorandi
Mgr. Jana Mišeková (1.)

Externí doktorandi
PhDr. Eva Sládeková (2.)