Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné informácie katedry filozofie

Katedra filozofie zabezpečuje najmä denné štúdium filozofie v jednoodborových študijných programoch Filozofia (Bc. a Mgr.), Kognitívne štúdiá (Mgr.) a Systematická filozofia (PhD.). Zároveň poskytujeme možnosť rigorózneho konania.

Bakalársky stupeň štúdia (Filozofia)
Magisterský stupeň štúdia (Filozofia, Kognitívne štúdiá)
Doktoranské štúdium (Systematická filozofia)

Od akademického roku 2013/14 katedra realizuje dennú formu magisterského študijného programu Kognitívne štúdiá v študijnom odbore Filozofia.
 

Jednotlivé študijné programy sú dostupné na verejnom portáli informačného systému MAIS.


Okrem jednoodborového štúdia filozofie katedra zabezpečuje celofakultné predmety: Základy filozofie I - II, Filozofia I - IV, Akademické písanie, Logiku a Metodológiu a metodiku tvorby dizertačnej práce.

Od akademického roka 2011/12 katedra ponúka aj externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore Filozofia, ktorého charakteristickou črtou je, že je obsahovo identické s denným štúdiom, prebieha v malých skupinách s väčším dôrazom na samoštúdium, konzultácie a tutoriál, s využitím klasických i najmodernejších metód štúdia.


 Informácie pre končiacich študentov

Tézy štátnych skúšok

Filozofia (bakalárske štúdium)
Filozofia (magisterské štúdium)
Kognitívne štúdiá (magisterské štúdium)


  Ďalšie dokumenty

Školiteľký a oponentský posudok záverečnej práce (Bc)
Školiteľský posudok záverečnej práce (Mgr - Filozofia a Kognitívne štúdiá)
Oponentský posudok záverečnej práce (Mgr – Filozofia)
Oponentský posudok záverečnej práce (Mgr – Kognitívne štúdiá)

Harmonogram štátnych skúšok
Štátna skúška – Bakalárske štúdium
Štátna skúška – Magisterské štúdium – Filozofia
Štátna skúška – Magisterské štúdium – Kognitívne štúdiá