Skočiť na hlavný obsah
Katedra filozofie zabezpečuje najmä denné štúdium filozofie v jednoodborových študijných programoch Filozofia (Bc. a Mgr.) a Systematická filozofia (PhD.). Zároveň poskytujeme možnosť rigorózneho konania.
Bakalársky stupeň štúdia (Filozofia)
Magisterský stupeň štúdia (Filozofia)
Doktoranské štúdium (Systematická filozofia)

Jednotlivé študijné programy sú dostupné na verejnom portáli informačného systému MAIS.

Profil absolventa študijného odboru filozofia
Absolvent štúdia filozofie získava vedomosti z oblasti dejín filozofie a jednotlivých filozofických disciplín. Vie určovať konceptuálne systémy a ich ideové pozadie, je schopný interdisciplinárnej spolupráce, vie analyticky spracúvať textové materiály, vyjadrovať sa kultivovane v písonom aj rečovom prejave. Dokáže posúdiť logickú konzistentnosť a koherenciu argumentov a tvrdení. Vyznačuje sa samostatnosťou pri aplikácii filozofických metód, ako aj pri riešení teoretických a praktických problémov. Štúdium filozofie poskytuje širokú škálu možností uplatnenia. Úspešných absolventov filozofie možno vidieť nielen na vedeckých a vzdelávacích pracoviskách s filozofickým, humanitným či spoločensko-vedným zameraním, kultúrno-spoločenských inštitúciách, školských a mimoškolských zariadeniach, ale aj v médiách, v redakciách odborných a spoločenských časopisov, vydavateľstvách, vo verejnej oblasti a mimovládnych organizáciách, nadáciách, občianskych združeniach, v štátnej správe, ako aj v súkromnom sektore. 

Základné predpoklady študenta filozofie


Katedra filozofie takisto zabezpečuje aj predmety vyučované pre iné katedry v rámci Filozofickej fakulty.

Od akademického roka 2011/12 katedra ponúka aj externú formu štúdia v odbore Filozofia, ktorého charakteristickou črtou je, že je obsahovo identické s denným štúdiom, prebieha v malých skupinách s väčším dôrazom na samoštúdium, konzultácie a tutoriál, s využitím klasických i najmodernejších metód štúdia.

______________________________________________________________

Stiahnite si rozvrh blokovej výučby (pre externé štúdium): TU

Ostatné rozvrhy: TU

______________________________________________________________


 Informácie pre končiacich študentov

Harmonogram štátnych skúšok
Štátna skúška – Bakalárske štúdium

Komisie na štátne skúšky 2021/22
Komisie pre magisterské a bakalárske štátne skúšky

Tézy štátnych skúšok
Filozofia (bakalárske štúdium)
Filozofia (magisterské štúdium)


  Ďalšie dokumenty

Školiteľký a oponentský posudok záverečnej práce (Bc)
Školiteľský posudok záverečnej práce (Mgr)
Oponentský posudok záverečnej práce (Mgr)