Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné informácie katedry filozofie

Katedra filozofie zabezpečuje najmä denné štúdium filozofie v jednoodborových študijných programoch Filozofia (Bc. a Mgr.) a Systematická filozofia (PhD.). Zároveň poskytujeme možnosť rigorózneho konania.

Bakalársky stupeň štúdia (Filozofia)
Magisterský stupeň štúdia (Filozofia)
Doktoranské štúdium (Systematická filozofia)

Jednotlivé študijné programy sú dostupné na verejnom portáli informačného systému MAIS.

Profil absolventa
Štúdium filozofie poskytuje širokú škálu uplatnenia. Úspešných absolventov filozofie možno vidieť nielen na vedeckých a vzdelávacích pracoviskách s filozofickým, humanitným či spoločensko-vedným zameraním, ale aj v médiách, v redakciách odborných a spoločenských časopisov, vo verejnej oblasti a mimovládnych organizáciách, nadáciách, občianskych združeniach, v štátnej správe a v súkromnom sektore.


Okrem jednoodborového štúdia filozofie katedra zabezpečuje celofakultné predmety: Základy filozofie I - II, Filozofia I - IV, Akademické písanie, Logiku a Metodológiu a metodiku tvorby dizertačnej práce.

Od akademického roka 2011/12 katedra ponúka aj externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore Filozofia, ktorého charakteristickou črtou je, že je obsahovo identické s denným štúdiom, prebieha v malých skupinách s väčším dôrazom na samoštúdium, konzultácie a tutoriál, s využitím klasických i najmodernejších metód štúdia.

______________________________________________________________

Stiahnite si rozvrh blokovej výučby (pre externé štúdium): TU

Ostatné rozvrhy: TU

______________________________________________________________


 Informácie pre končiacich študentov

Tézy štátnych skúšok

Filozofia (bakalárske štúdium)
Filozofia (magisterské štúdium)


  Ďalšie dokumenty

Školiteľký a oponentský posudok záverečnej práce (Bc)
Školiteľský posudok záverečnej práce (Mgr)
Oponentský posudok záverečnej práce (Mgr)

Harmonogram štátnych skúšok
Štátna skúška – Bakalárske štúdium
Štátna skúška – Magisterské štúdium