Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné informácie katedry filozofie

Katedra filozofie zabezpečuje najmä denné štúdium filozofie v jednoodborových študijných programoch Filozofia (Bc. a Mgr.), resp. Dejiny filozofie (PhD.) a Systematická filozofia (PhD.) vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Bakalársky stupeň štúdia (Filozofia)
Magisterský stupeň štúdia (Filozofia)
Doktoranské štúdium (Dejiny filozofie a Systematická filozofia)

Od akademického roku 2013/14 katedra realizuje dennú formu magisterského študijného programu Kognitívne štúdiá v študijnom odbore Filozofia.
 

Jednotlivé študijné programy sú dostupné na verejnom portáli informačného systému MAIS.


Okrem jednoodborového štúdia filozofie katedra zabezpečuje celofakultné predmety: Základy filozofie I - II, Filozofia I - IV, Akademické písanie, Logiku a Metodológiu a metodiku tvorby dizertačnej práce.

Od akademického roka 2011/12 katedra ponúka aj externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore Filozofia, ktorého charakteristickou črtou je, že je obsahovo identické s denným štúdiom, prebieha v malých skupinách s väčším dôrazom na samoštúdium, konzultácie a tutoriál, s využitím klasických i najmodernejších metód štúdia.