Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné informácie katedry filozofie

Katedra zabezpečuje najmä denné štúdium filozofie najmä v jednoodborových študijných programoch Filozofia (Bc. a Mgr.), resp. Dejiny filozofie (PhD.) a Systematická filozofia (PhD.) vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Bakalársky stupeň štúdia (Filozofia) ››
Magisterský stupeň štúdia (Filozofia) ››
Doktoranské štúdium (Systematická filozofia) ››

Od akademického roku 2013/2014 katedra realizuje dennú formu Mgr. študijného programu Kognitívne štúdiá v študijnom odbore Filozofia.

Magisterský stupeň štúdia (Kognitívne štúdiá››


Okrem jednoodborového štúdia filozofie katedra zabezpečuje celofakultné predmety: Základy filozofie I - II (filosofia minor), Filozofia I - IV (filosofia maior), Akademické písanie, Bioetiku, Úvod do logiky a Metodológiu a metodiku tvorby dizertačnej práce. Od akad. roku 2011/2012 katedra realizuje aj externú formu štúdia v odbore Filozofia, ktorého charakteristickou črtou je, že je obsahovo identické s denným štúdiom, prebieha v malých skupinách s väčším dôrazom na samoštúdium, konzultácie a tutoriál, s využitím klasických i najmodernejších metód štúdia.