Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry filozofie

Tri prednášky o časovom vedomí

Katedra filozofie pozýva na tri prednášky profesora Oleksiya Polunina o časovom vedomí. Oleksiy Polunin pôsobí na Katedre psychológie Kyjevskej národnej obchodno-ekonomickej university v Kyjeve a v súčasnosti je na vedeckovýskumnom pobyte na Katedre filozofie Filozofickej fakulty FF TU v Trnave. Prednášky odznejú v angličtine.

Pozvánka na prednášku Jaroslavy Vydrovej

Srdečne vás pozývame na prednášku Jaroslavy Vydrovej, ktorá pracuje na Filozofickom ústave SAV a je šéfredaktorkou časopisu Ostium. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční 12. 11. o 17:00 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).

ŠVOČ 2018 na Katedre filozofie

Katedra filozofie FF TU v Trnave vypisuje katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Študenti bakalárskeho alebo magisterského stupňa sa takto môžu zapojiť do vedeckého života napísaním odbornej práce v rozsahu 15 – 20 normostrán (27000 – 36000 znakov, vrátane medzier a poznámok pod čiarou), ktorá bude neskôr (začiatkom LS) predstavená na samostatnom podujatí (katedrovej študentskej konferencii).