Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie Akademický senát FF

Stanovisko AS FF TU k dokumentu "Moderné a úspešné Slovensko"

Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa plne stotožňuje so zverejneným stanoviskom RVŠ SR a zásadne nesúhlasí s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy vysokých škôl, ktoré sa uvádza v dokumente "Moderné a úspešné Slovensko - hlavný dokument" zverejnenom na webovej stránke ministerstva financií (časť 4 - Vzdelávanie, bod č. 9, str. 63).