Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry dejín a teórie umenia

Pozvánka na SandrArt 2019

 V dňoch 5. a 6. marca 2019 sa už po tretí krát uskutoční Medzinárodné umelecko-historické sympózium SandArt. Hlavným prednášajúcim na tomto ročníku sympózia bude český odborník na barokové sochárstvo a zároveň pedagóg na Seminári dejín umenia Masarykovej univerzit v Brne, doc. Mgr. Pavel Suchánek, PhD. Jeho dve prednášky sa budú týkať témy sympózia, ktorou je "Teória a prax v umení raného novoveku". Prvá prednáška nesie názov "Milovníci, znalci & kritici. Umenie 2. polovice 18. storočia na Morave v dobovom kritickom diskurze". Druhá prednáška sa volá "Ondrej Schweigl a sochárska prax brnianského sochára v druhej polovici 18. storočia". Po prednáškach bude nasledovať diskusia a exkurzia po meste v podaní študentov a pedagógov Katedry dejín a teórie umenia FF TU. Večer si organizátori pripravili spoločenské stretnutie účastníkov sympózia. Druhý deň sympózia je venovaný študentským prezentáciám, kedy budú mať študenti z Česka a Slovenska možnosť predniesť svoje príspevky na rozmanité témy z dejín umenia a následne o nich diskutovať s ostatnými účastníkmi. Všetci záujemcovia o dejiny umenia sú srdečne vítaní!

Nová kniha doc. Moniky Mitášovej

Monika Mitášová (ed. a aut.): Vladimír Dedeček. Interpretácia architektonického diela,Slovenská národná galéria, Bratislava 2017, 841 s., [ISBN 978-80-8059-198-4].Kniha Vladimír Dedeček. IInterpretácia architektonického diela, prináša nové pôvodné výsledky dlhoročného výskumu editorky a autorky a širšieho týmu architektov, teoretika a fotografky o tvorivých postupoch a dielach významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ktorý tvoril v druhej polovici dvadsiateho storočia na Slovensku aj v súčasnej Českej republike (bývalom Československu). Súčasne ponúka pôvodné autorské postupy interpretácie Dedečkovho architektonického diela: architektonické, textové a fotografické. Zaraďuje Dedečkovo dielo do dobovej architektonickej diskusie na Slovensku aj v medzinárodnom kontexte. Súčasne sprostredkuje po prvý raz architektonický odkaz tohto architekta medzinárodnej vedeckej a kultúrnej komunite. 

Pozvánka na prednášku Jaroslavy Vydrovej

Srdečne vás pozývame na prednášku Jaroslavy Vydrovej, ktorá pracuje na Filozofickom ústave SAV a je šéfredaktorkou časopisu Ostium. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční 12. 11. o 17:00 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).