Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry dejín a teórie umenia

Vedúca katedry

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.

 

Tajomníčka

Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.


 

Profesori

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

 

Docenti

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.


Odborní asistenti

Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.

Mgr. Katarína Ihringová, PhD.

Mgr. Peter Megyeši, PhD.

 

Interní doktorandi

Mgr. Martina Vyskupová

Mgr. Adrián Kobetič

 

Externí doktorandi

Mgr. Eva Hasalová