Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry dejín a teórie umenia

Kino Hviezda ako „ne-ikonická“ ruina?

V roku 2017 sa uskutočnil workshop, organizovaný v spolupráci Katedry dejín a teórie umenia TRUNI, Katedry architektonickej tvorby VŠVU a mesta Trnava, pod názvom „ne-ikonická ruina“. Workshop sa zaoberal kinom Hviezda ako objektom, v prípade ktorého by malo prísť v budúcnosti k rekonštrukcii. Otáznymi sú však metodologické a stavebné riešenia ďalších zásahov. Bohaté teoretické a historické koncepcie ponúkli v úvode doc. Monika Mitášová, PhD. a prof. PhDr. Marián Zervan, PhD., ktorí sa zaoberali tým, čo znamená ikonocita stavby, aké sú jej vlastnosti a ako ju vníma spoločnosť, v závislosti na čo upozornili na ďalší pojem, ktorý sa stal pre účastníkov nosným, teda „ne-ikonicita“. Po tomto veľmi obohacujúcom vstupe do problematiky došlo k výraznej participácii našich študentov na projekte, ktorej cieľom bolo vykonať archívny a architektonicko-historický výskum objektu. Nasledovalo mnoho práce, ale aj nových poznatkov, kedy sa našim študentom podarilo zistiť, že ide o typový projekt, využitý minimálne v ďalších dvoch prípadoch na Slovensku. Workshop pokračoval na ďalšom stretnutí, kde účastníkom naši študenti predostreli výsledky svojho výskumu. Študenti VŠVU pod vedením svojich pedagógov potom na základe toho vypracovali metodicky rozličné zadania, slúžiace prípadne ako inšpiračné podklady pri ďalšej rekonštrukcii kina. Zúčastnenými študentami za našu katedru boli Zuzana Miklánková, Bc. Patrik Krajčovič, Bc. Adrián Kobetič a Adam Korcsmáros. Výsledky ich práce plánujú v blízkej budúcnosti vydať v podobe spoločnej štúdie.  

Knižné novinky členov katedry

V nedávno minulom období uzrelo svetlo sveta niekoľko kníh, pod ktoré sa podpísali pedagógovia Katedry dejín a teórie umenia FF TU. Uvádzame niektoré z nich: Doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD. ed.: Pamäť literárnej vedy - Gizela Gáfriková. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV. 12/2017.Doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.: Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom. Bratislava, SNG. 6/2017Doc. Ing arch. Monika Mitášová, PhD., ed.: Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. Bratislava, SNG. 6/2017. (jedným z autorom aj prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.)Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.: Oltár sv. Alžbety v Košiciach (The High Altar to St. Elizabeth in Košice). Košice, JES. 12/2016.Mgr. Ingrid Halászová, PhD.ed.: Die Noblesse im Bild. Bratislava, VEDA, Peter Lang.11/2016.Prof. PhDr. Marián Zervan, PhD. a Prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.: Postavy a príbehy svätcov strednej Európy. Ikonografia. Bratislava, VŠVU. 10/2016.

Členovia katedry sa zúčastňujú projektu obnovy Stummerovej nemocnice v Topoľčanoch

V roku 2017 sa súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie súboru národných kultúrnych pamiatok, spolu s pamiatkovou zónou v starej Stummerovej nemocnici v Topoľčanoch stala aj naša katedra. Spolu s Fakultou architektúry STU majú naši pedagógovia a študenti  za úlohu vykonať komplexný výskum a návrh na obnovu šiestich budov a areálu, postavených medzi rokmi1885 až 1940. Práce na tomto projekte začali už v júny 2017, kedy sa tu konala prax druhého ročníka. Vtedy mali za úlohu študenti vykonať výskum celkovo piatich budov, spraviť základné zamerania, opis budov a zdokumentovať hodnotné prvky stavieb. Pri určovaní stavebného vývoja jednotlivých stavieb sa to nezaobišlo ani bez invazívneho výskumu a sondy do omietok pomohli študentom neraz zistiť zaujímavé fakty o vývoji nemocnice. Za našu katedru sú v projekte zapojení Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD. a študent Bc. Adrián Kobetič. Projekt bude v nasledujúcom období pokračovaťďalej, pričom riešitelia sa budú snažiť stanoviť základné teoretické koncepty a jednotlivé kvality pôvodného areálu, ktorý je hodnotným dokladom komplexného riešenia zdravotníckeho zariadenia na konci 19. storočia. Jeho výsledkom bude rozsiahly dokument slúžiaci ako podklad pre obnovu celého areálu.

Významný úspech našej pedagogičky!

Cena prof. Martina Kusého patrí od roku 2003 medzi niekoľko prestížnych cien, ktoré každý rok udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS). Je uznaním výnimočnej práce v oblasti dejín a teórie architektúry, vedeckej a pedagogickej činnosti, alebo prezentácie architektúry v médiách. Tento rok sa SAS rozhodol oceniť historičku a teoretičku architektúry a zároveň pedagogičku Katedry dejín a teórie umenia, doc. Ing. arch. Moniku Mitášovú, PhD.! Cena jej bola udelená za koncepčnú, autorskú a editorskú prácu na publikácii „Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom“, a tiež ako editorke publikácie „Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela.“ Obe knihy vyšli v roku 2017 v Slovenskej národnej galérie, pričom na druhej z nich sa spoluautorsky zúčastnil aj ďalší pedagóg a zároveň vedúci našej katedry prof. PhDr. Marián Zervan, PhD. Cena jej bola udelená s prihliadnutím na dlhoročnú odbornú vedecko-výskumnú aktivitu v oblasti teórie a dejín architektúry. Laureátke ceny týmto gratulujeme a prajeme jej v ďalšej práci veľa úspechov!Zdroj: www.style.hnonline.