Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijný poriadok Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


Študijný poriadok Filozofickej fakulty TU v Trnave
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

Študijný poriadok Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bol schválený Akademickým senátom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 12. júna 2013. Študijný poriadok Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bol schválený Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave 27. júna 2013.


Študijný poriadok, zmeny a doplnky [2016]

Zmeny a doplnky Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave nadobudli platnosť ich schválením Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave dňa 10. novembra 2016. Zmeny a doplnky Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli zverejnené na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty dňa 24. novembra 2016.


Študijný poriadok, zmeny a doplnky [2017]

Zmeny a doplnky č. 2 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave nadobudli platnosť ich schválením Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave dňa 27. apríla 2017. Zmeny a doplnky č. 2 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli zverejnené na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty dňa  15. mája 2017.