Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Školné

Výška školného na akademický rok 2021/2022 PDF
(Vyhláška rektora TU č. 10/2021)