Skočiť na hlavný obsah

Ako môžem podať prihlášku?

Prihlášku môžete podať elektronicky alebo poštou. Aj v prípade elektronickej prihlášky však požadujeme prihlášku zaslať aj poštou - podpísanú, so zaškrtnutým súhlasom so spracovaním osobných údajov a spolu s povinnými prílohami.

Aké sú požiadavky prijatia na bakalárske štúdium?

Základnou podmienkou pre bakalárske štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie. Z tohto dôvodu všetci uchádzači o bakalárske štúdium dokladujú ukončenie strednej školy overenou kópiu maturitného vysvedčenia.

Ďalšou požiadavkou prijímacieho konania je doloženie informácie o stredoškolskom prospechu za všetky roky stredoškolského štúdia. Prospech Vám môže potvrdiť stredná škola - priamo v prihláške, alebo môžete k prihláške doložiť notárom/matrikou overené kópie koncoročných vysvedčení.

Ak Vám prospech potvrdzuje stredná škola - pečiatka a podpis sa dáva priamo do prihlášky na strane 2. Sledujeme iba koncoročné vysvedčenia za všetky ročníky strednej školy. K prihláške priložíte tie ročníky, ktoré už máte ukončené.

Aké dokumenty je potrebné zaslať, ak sa uchádzate o štúdium na FF TU?

Ak sa uchádzate o bakalárske štúdium na FF TU, tak je potrebné zaslať tieto dokumenty:

  • prihlášku na bakalárske štúdium
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  • overené kópie koncoročných vysvedčení za ukončené ročníky strednej školy
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ maturujete tento rok, stačí keď nám maturitné vysvedčenie zašlete dodatočne po maturite).
     

Kde môžem poslať prihlášku na štúdium?

Prihlášku posielate na adresu:
Filozofická fakulta TU
Študijné oddelenie
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Kde nájdem variabilný symbol pre platbu za prihlášku?

Najprv dokončite podanie prihlášky. Keď budete mať elektronickú prihlášku podanú a odoslanú, dostanete sa opäť na stránku, kde uvidíte zoznam prihlášok. Uvidíte, že Vaša prihláška má priradené registračné číslo v tvare 0121Rxxxxx. To je Váš variabilný symbol - číslo prihlášky bez písmena R. Vykonáte platbu, stiahnete si potvrdenie o platbe a vrátite sa v prihláške k časti, kde sa nahráva potvrdenie o platbe. Vytlačené potvrdenie je potrebné priložiť aj k papierovej prihláške.

Aký je ďalší postup?

Došlé prihlášky v papierovej forme postupne spracúvame. V prípade, že v prihláške niečo chýba, uchádzača kontaktujeme emailom. Ak je prihláška v poriadku, bude spracovaná a splatnená. Spracovanie Vašej prihlášky môže chvíľu trvať. Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť.