Skočiť na hlavný obsah

VŠEOBECNÉ PODMIENKY UCHÁDZANIA SA O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM A POKYNY K PODÁVANIU PRIHLÁŠKY

Súčasťou prihlášky je:

  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  • pri uchádzaní sa o bakalárske študijné programy overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (uchádzačom maturujúcim v školskom roku 2023/2024 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 10. júna 2024)
  • pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá overená kópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpis skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2023/2024 pošlú tieto dokumenty do 21. júna 2024).

Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača.

Filozofická fakulta poskytuje dve možnosti podania prihlášky na štúdium (papierová prihláška, elektronická prihláška). Po podaní elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť a poslať poštou na adresu: Študijné oddelenie FF TU, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava.
Na vybrané štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (Bc., Mgr.).
Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.
Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2024 (bakalárske štúdium) a júl 2024 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému.

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Papierová prihláška na vysokoškolské štúdium - I. stupeň
Elektronická prihláška

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom a všetkými prílohami.

Súčasťou prihlášky je:

  1. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  2. notárom/matrikou overené kópie koncoročných vysvedčení zo všetkých ročníkov strednej školy a maturitného vysvedčenia

Uchádzači maturujúci v školskom roku 2023/2024 si dajú potvrdiť 2. stranu prihlášky s výpisom výsledkov za 1. - 3. ročník strednej škole. Notárom/matrikou overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači o štúdium do 10. júna 2024.

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Papierová prihláška na vysokoškolské štúdium - II. stupeň
Elektronická prihláška

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom a všetkými prílohami.

Súčasťou prihlášky je:

  1. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  2. notárom/matrikou overené kópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpisu skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2023/2024 pošlú tieto dokumenty do 21. júna 2024  a priložia k prihláške potvrdenie o návšteve vysokej školy).

 
Termín podania prihlášky na bakalárske i magisterské štúdium:
do 31. 5. 2024 (okrem študijného programu psychológia)

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR
Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

Platobné údaje
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou
Špecifický symbol: 10002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

 

Informácie o prijímacej skúške

Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov na prvý a druhý stupeň štúdia študijného programu Psychológia v dennej i externej forme na akademický rok 2024/2025

 

Študijné referentky pre uchádzačov o štúdium:
Silvia Ondrišová, e-mail: silvia.ondrisova [at] truni.sk
Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova [at] truni.sk
tel. č. +421 33/5939 387

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, e-mail: iveta.schusterova [at] truni.sk
tel. č. +421 33/5939 361