Skočiť na hlavný obsah
Autor
Katarína Karabová
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2020
Jazyk
slovenský, latinský
Počet strán
82
ISBN
978-80-568-0343-1

Edícia Opera Latino-Slovaca Electronica si kladie za cieľ sprístupňovať odbornej i laickej verejnosti menej známe originálne latinské texty spolu s ich slovenským prekladom. Prvým dielom edície OLSE je predhovor Mateja Bela k dielu švajčiarskeho humanistu Sebastiana Castelliona Dávidovsko-šalamúnska etika, ktoré vyšlo v roku 1724 v Lipsku. Belov predhovor je reflexiou na omyly pohanskej morálnej filozofie, ktorých akceptovanie by mohlo predovšetkým v mladom človeku pokriviť zmysel pre pravdu, zdravý úsudok a racionálnu kritiku. Matej Bel ako skúsený pedagóg upriamuje pozornosť na spoznávanie takých dôležitých vecí, akými sú cnosť a morálku, či morálne zmýšľanie. Do popredia pritom kladie celkom prirodzene atribúty najvyššieho dobra (summum bonum), ktoré má mať na zreteli každý skutočný milovník morálky. Okrem toho sa venuje aj otázke morálnych cností a ich spojitosti s vierou v Boha. Cnosť podľa neho sama osebe neobstojí, pokiaľ nemá v hľadáčiku konanie dobra úzko späté s najvyšším dobrom.