Skočiť na hlavný obsah
Autor
Miroslava Daňová
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU - Archeologický ústav SAV
Rok vydania
2021
Jazyk
anglický, slovenský
Počet strán
174
ISBN
978-80-8196-048-2
Cena
10,90 €

Rímsky vojenský tábor v Iži je pohraničná pevnosť Rímskej ríše na Dunaji oproti legionárskemu táboru Brigetio (dnes Ó-Szőny). Archeologický výskum na tomto mieste prebieha od začiatku 20. storočia až dodnes. Táto publikácia predstavuje prstene a gemy z areálu vojenskej pevnosti a jej bezprostredného okolia. Nálezy sú skúmané jednotlivo - ako osobné šperky, ale aj v kontexte vojenského prostredia a s prihliadnutím na nálezové okolnosti, ak sú známe.
V publikácii sú rozdelené podľa vývojových fáz lokality do dvoch hlavných skupín z obdobia drevozemného tábora (174/175-179) a kamenného hradiska (koniec 2. - koniec 4. storočia). Zo staršieho obdobia je 10 prsteňov (niektoré s gemami) a 1 samostatne nájdená gema, z mladšieho obdobia 12 prsteňov (niektoré s gemami a 3 samostatne nájdené gemy. Okrem toho sú do zbierky zaradené aj 2 prstene s gemami z okolia vojenského tábora a 1 gema nájdená samostatne.

The Roman fort in Iža is a frontier fortress of the Roman Empire on the Danube, opposite the legionary camp of Brigetio (today Ó-Szőny). Archaeological research at the site has been carried out since the beginning of the 20th century until today. This publication presents rings and gems from the area of the military fort and its immediate surroundings. The finds are examined individually - as personal jewellery, but also in the context of the military environment and taking into account the findspot, where known.
In the publication they are divided according to the development phases of the site into two main groups from the period of the wood-and timber fort (174/175-179) and the stone fort (end of the 2nd - end of the 4th centuries). From the older period there are 10 rings and 1 gem, from the younger period 12 rings and 3 solitary gems. In addition, 2 rings with gems from the vicinity of the military camp and 1 gem found separately are also included in the collection.

 

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, knizne-publikacie, rings-and-gems-roman-fort-iza-prstene-gemy-z-rimskeho-vojenskeho-tabora-v-izi