Skočiť na hlavný obsah
Autor
Alena Macková
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský
Počet strán
232
ISBN
978-80-568-0523-7
Cena
6 €

Monografia „Spoločenské a demografické pomery mesta Pezinok v 18. storočí“  je venovaná úzko špecifikovanej geografickej oblasti - slobodnému kráľovskému mestu Pezinok. Ako už názov napovedá, podrobnejšie sa sústreďuje na populáciu mesta, zmeny ku ktorým v nej dochádzalo, zloženie obyvateľstva a jeho špecifiká, majetkové pomery a demografické ukazovatele. Svojím spôsobom tak ide o výskumnú sondu prispievajúcu k dejinám miest a vývoju populácie.  Časovo sa monografia zaoberá obdobím 18. storočia, ktoré je príznačné nielen politickým a hospodárskym vývojom (ukončenie stavovských protihabsburských povstaní či bojov s Turkami, hospodárske dôsledky presahujúce udalosti predchádzajúceho storočia), ale aj vznikom nových druhov písomností, využiteľných pri demografickom výskume. Úvodné kapitoly sú venované dôležitosti, štruktúre a výpovednej hodnote rôznych typov archívnych prameňov, ako aj pozadiu dejín mesta Pezinok v odbornej literatúre. Súčasťou monografie je aj stručný prehľad politických a hospodárskych dejín mesta v novoveku, demografický vývoj  do obdobia skúmaného 18. storočia, či podoba mesta vrátane uličnej čiary a významných budov. Najpodstatnejšia časť monografie sa však sústreďuje na štruktúru obyvateľstva v 18. storočí, rozdiely v sociálnom statuse a majetkovom zázemí obyvateľov, najčastejšie druhy remesiel a vo všeobecnosti zamestnanie obyvateľov, jeho etnicitu, vierovyznanie, demografické ukazovatele a špecifiká, ako aj zmeny, ktoré v týchto súvislostiach nastali v priebehu storočia.

Predovšetkým výskum demografických pomerov prináša so sebou mnoho výziev, nutnosť využívania demografickej štatistiky či sondáže. Vzhľadom na skúmané obdobie 18. storočia je dôležité brať do úvahy takmer úplnú absenciu archívnych prameňov demografickej povahy, teda dokumentov, ktoré už pri svojom vzniku mali za cieľ skúmanie populácie, jej skladby a podobne. Preto na takéto skúmanie v danom období musia zvyčajne postačovať iné druhy archívnych prameňov, najčastejšie finančného (daňového) charakteru. Dôležitým zdrojom informácií sú ale aj stále nie príliš využívané matriky. Úzke geografické vymedzenie skúmanej lokality umožnilo ucelené spracovanie zachovaných matrík, ako aj širokého spektra iných druhov dokumentov, s cieľom získania čo možno najkomplexnejšieho obrazu o obyvateľstve a jeho živote v meste Pezinok v priebehu 18. storočia. 

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, knizne-publikacie, spolocenske-demograficke-pomery-mesta-pezinok-v-18-storoci