Skočiť na hlavný obsah
E-mail
dagmar.lantajova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 303
Konzultačné hodiny
po dohode
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Vzdelanie a odborná kvalifikácia

1994      Mgr, Právo, Právnická fakulta UK Bratislava                                                    

2003      PhD., Verejné právo, Právnická fakulta UK Praha                                                         

2016      docent, Teória a dejiny štátu a práva, Právnická fakulta TU v Trnave

Doterajšie pracoviská

od 2022 docentka, Trnavská Univerzita v Trnave - katedra sociológie                                                  

od 2016 Právnická fakulta TU v Trnave  

2011 - 2016 Právnická fakulta TU v Trnave                                                      

2007 - 2010 Právnická fakulta TU v Trnave                                                      

2002 - 2007 Národný bezpečnostný úrad                                                        

2001 - 2002 Československá obchodní banka, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR  

1995 - 2001 Ministerstvo zahraničných vecí SR                                              

1994 - 1995 Daňový úrad Bratislava I.   

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

Slovakia / Dagmar Lantajová (90%), Juraj Jankuv (5%), Jozef Kušlita (5%). In: International law and domestic legal systems. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - ISBN 978-0-19-969490-7. - Pp. 555-566. - SCOPUS.                                                                      

Medzinárodnoprávna úprava inštitútu sukcesie štátov / Dagmar Lantajová ; [recenzenti: Marek Šmid, Juraj Jankuv, Lucia Mokrá]. - [1. vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - 240 s. - ISBN 978-83-7490-788-0.                                                                                  

Ústavnoprávne aspekty prednosti právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie pred zákonmi Slovenskej republiky = Legally binding acts of the EC and EU - constitutional aspects of precedence over laws of the Slovak republik / Dagmar Lantajová (50%), Iveta Hricová. In: Days of public law. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-80-210-4430-2. - S. 87-98.                                       

Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová, Kristián Blaškovič, Miloš Haťapka, Viliam Karas, Jozef Kušlita, Peter Lysina, Natália Štefanková, Peter Varga, Marcel Vysocký ; [recenze: Pavel Šturma, Marek Šmid]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - 583 s. - (Autorské publikace). - ISBN 978-80-7380-342-1.                                                                                      

Medzinárodné právo verejné. Prvá časť / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová, Marek Šmid, Kristián Blaškovič ; [recenze: Vladimír Balaš, Jan Ondřej]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. - 319 s. - (Slovenské učebnice). - ISBN 978-80-7380-559-3.                             

Dagmar Lantajová: Právo združovať sa v dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce = The rights of association in the International Labour Organisation conventions / In: Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Trnava (Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. – ISBN 978-80-568-0355-4                             

Pedagogická činnosť

Ľudské práva

Základy práva pre sociológov                   

Rodinná politika a systém ochrany práv                             

Aktuálne problémy súčasnej sociológie II.