Skočiť na hlavný obsah
Autor
Nicol Sipekiová/Katarína Karabová/Jozef Kordoš/Lenka Fišerová
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Rok vydania
2019
Jazyk
slovenský, latinský
Počet strán
51
ISBN
978-80-568-0191-8

Tento súbor pracovných listov, ktorý vznikol v rámci projektu KEGA č. 014TTU-4/2016 Inovatívne formy vzdelávania vo výučbe latinčiny na stredných školách, ponúka inovatívny didaktický materiál, slúžiaci predovšetkým na precvičenie a upevnenie poznatkov z latinského jazyka.

Materiál je určený primárne žiakom gymnázií a stredných škôl, ale dobre sa dá aplikovať aj v univerzitnom vzdelávaní pri štúdiu základov latinského jazyka. Pracovné listy sú vypracované tak, že čerpajú a obsahovo korešpondujú s prvými 19 lekciami učebnice latinského jazyka od Júliusa Špaňára a Emanuela Kettnera Latinčina pre gymnáziá (SPN, 2006), ktorá bola Ministerstvom školstva a kultúry SR uznaná ako učebnica pre 1. až 3. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl. V tomto zmysle pracovné listy v rovine gramatickej i lexikálnej zodpovedajú jazykovej látke lekcií 1 až 19 uvedenej učebnice.

Každý pracovný list je zostavený tým spôsobom, že v prvej časti obsahuje stručný, heslovite koncipovaný gramatický sumár danej témy, ktorý zachytáva najdôležitejšie gramatické informácie pre rýchlu a spoľahlivú orientáciu študenta v precvičovanej látke. Druhú časť tvoria rôzne typy úloh a cvičení, pomocou ktorých si môže študent precvičiť a fixovať nadobudnuté poznatky. Pracovné listy sa dajú didakticky vhodne a efektívne využiť tak pri individuálnom štúdiu jednotlivca, ako aj pri spoločných aktivitách žiakov na vyučovacej hodine. V oboch prípadoch ich využitie vedie k optimalizácii a popularizácii výučby latinského jazyka, čomu výrazne napomáha aj atraktívna formálna stránka pracovných listov a jednoduchý prístup k nim.