Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Martinkovič
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2020
Jazyk
slovenský
Počet strán
83
ISBN
978-80-568-0298-4

Predložená vysokoškolská učebnica predstavuje základné možnosti skúmania a analýzy volebných a straníckych mechanizmov, ktoré sa spájajú s výberom politickej reprezentácie v liberálno-demokratických režimoch. Poznanie fungovania základných volebných mechanizmov a ich dôsledkov na stranícky systém je súčasťou základného občianskeho poznania, ktorého úroveň môže následne zvýšiť vnímanie osobnej zodpovednosti za kvalitu rozhodovacích procesov. V predkladanej vysokoškolskej učebnici, ktorá nadväzuje na jej prvú časť venovanú významu politických strán a ich funkciám v politickom systéme,  približujeme jednotlivé faktory volebných zákonov a ich potenciálny vplyv na volebné rozhodnutia voličov a tým aj konečnú podobu zastúpenia jednotlivých kandidátov a strán. Spolu s vyššie naznačenými témami sa text koncentruje na oboznámenie čitateľa s parametrami jednotlivých volebných pravidiel, ktoré okrem limitovania občanov pri voľbách majú zásadný dosah na štruktúru konečného straníckeho zastúpenia, napríklad na úrovni parlamentu. V kontexte premenných a kritérií, ktoré najviac vplývajú na konečnú podobu povolebnej politickej reprezentácie, predkladaná vysokoškolská učebnica približuje vzťahy medzi najdôležitejšími atribútmi volebného inžinierstva, akými sú veľkosť a počet volebných obvodov, výška uzatvárajúcej klauzule, prepočet hlasov na mandáty cez aplikáciu vybraných kvót a deliteľov, ktoré spolu s prevládajúcim typom politickej kultúry zásadným spôsobom determinujú formovanie politických elít a konsolidáciu straníckych systémov. Text sa zároveň koncentruje na priblíženie základných typov volebných systémov a vybraných typov kandidátnych listín, ktoré majú vplyv na možnosti personalizácie voľby občanov, charakterizáciu kritérií typu a formátu straníckeho systému ako aj miery proporcionality politickej reprezentácie. Cieľom predkladanej vysokoškolskej učebnice je v nadväznosti na jej prvý diel sprístupniť poslucháčom spoločenskovedných odborov, ale aj laickej verejnosti základné terminologické a teoretické poznatky, ktoré môžu využiť ako občania a pozorovatelia politických procesov v rámci svojej politickej angažovanosti.