Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2010
Jazyk
anglický, nemecký, taliansky / English, German, Italian
Počet strán
400
ISBN
978-80-8082-384-9
Cena
40 €

Zborník je venovaný Prof. Dr. Wernerovi Jobstovi, renomovanému európskemu bádateľovi v oblasti klasickej a rímskoprovinciálnej archeológie, garantovi a vysokoškolskému profesorovi Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, pri príležitosti jeho životného jubilea. Zborník zahŕňa 35 príspevkov, ktorých autormi sú domáci a zahraniční odborníci zo siedmich európskych krajín (Nemecka, Talianska, Rakúska, Maďarska, Poľska, Turecka a Českej republiky). Príspevky sú zamerané na čiastkové i širšie koncipované témy týkajúce sa najmä archeológie rímskych provincií, epigrafiky, dejín, kultúry a umenia staroveku, ako aj ich vplyvu na súčasné umenie.

Annotation:
The volume is dedicated to Prof. Dr. Werner Jobst, a renowned European researcher in the field of Classical and Roman provincial archaeology, study programme guarantor and university professor of the Department of Classical Archaeology at the Trnava University in Trnava, on the occasion of his jubilee. The volume includes 35 papers of domestic and foreign experts from seven European countries (Germany, Italy, Austria, Hungary, Poland, Turkey and the Czech Republic). The contributions are focused on partial and broadly conceived topics concerning especially the archaeology of the Roman provinces, epigraphy, ancient history, culture and art as well as their influence on contemporary art.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-studies-ancient-world-82008-honour-werner-jobst