Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2010
Jazyk
anglický, nemecký / English, German
Počet strán
143
ISBN
978–80-8082-385-6
Cena
16 €

Zborník je venovaný životnému jubileu doc. PhDr. Marie Dufkovej, CSc., odborníčke na klasickú archeológiu, ktorá sa významnou mierou podieľala na rozvoji tohto odboru na Trnavskej univerzite v Trnave ako dlhoročná vysokoškolská pedagogička a garantka študijných programov Katedry klasickej archeológie. Zborník zahŕňa 15 príspevkov, ktorých autormi sú jej žiaci – absolventi, doktorandi, ako aj kolegovia a priatelia zo Slovenska. Príspevky sú zamerané najmä na oblasť egejskej, gréckej a rímskoprovinciálnej archeológie, s dôrazom na ikonografiu a architektúru.

Annotation:
The volume is dedicated to the jubilee of doc. PhDr. Marie Dufková, PhD., an expert on Classical archaeology, who has significantly contributed to the development of this field of study at Trnava University in Trnava as a longtime university educator and study programme guarantor at the Department of Classical Archaeology. The volume includes 15 papers whose authors are her students – graduates, PhD students as well as colleagues and friends from Slovakia. Contributions are mainly focused on the Aegean, Greek and Roman provincial archaeology, with emphasis on iconography and architecture.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-studies-ancient-world-92009-honour-marie-dufkova