Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Dědová/I. Halászová/Z. Lopatková
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2020
Jazyk
slovenský
Počet strán
128
ISBN
978-80-568-0260-1

Desiaty ročník konferencie Doctorandum Dies sa teda vzhľadom na situáciu napokon vo virtuálnom priestore neuskutočnil, ale prihlásené konferenčné príspevky určite nevyšli nazmar: jednotlivé texty vychádzajú vo vedeckom recenzovanom zborníku Doctorandum Dies 2020, ktorý práve držíte v rukách. Čiastkové výsledky svojich výskumov a bádania v ňom prezentujú noví i pokračujúci študenti interného i externého doktorandského študijného programu z rôznych humanitných a spoločenskovedných odborov ponúkaných na našej fakulte.

Odbor dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry a katedru dejín a teórie umenia zastupujú príspevky Evy Hasalovej a Martiny Vyskupovej. Prvá z nich je dlhoročnou kurátorkou zbierok historického textilu v Historickom múzeu SNM a z pozície externej doktorandky sa zaoberá problematikou ženského odievania 19. storočia na Slovensku. Jej príspevok má názov Demokratizácia módy v prvej polovici 19. storočia. Náčrt vybraných javov v súvislosti so zmenou odevných noriem a návykov na území Slovenska. Martina Vyskupová prezentovala tému Mária Terézia ako uhorská kráľovná. Príspevok k výskumu habsburskej portrétnej reprezentácie v 18. storočí na príklade dobových grafických zobrazení.

Katedru etiky a odbor Etika a morálna filozofia v zborníku zastupuje zaujímavá vedecká esej Andrey Balážovej O skeptikoch a tešiteľoch v súčasnej kultúre: ku kritike masovej kultúry U. Eca a Michala Gánovského Reflexia ľudskej prirodzenosti v Aristotelovej etike. Vysokým počtom autorov z radov interných i externých doktorandov v odbore Slovenské dejiny sa zapojila katedra histórie: Simona Anderáková skúmala

Odpustkové listiny vo Zvolenskej župe v rokoch 1300 – 1433. Adam Bielesz vo svojom príspevku precízne analyzoval Príchod nemeckej armády na Záhorie počas marca roku 1939. Témou príspevku Kristíny Dankovej je Šľachta v dolnej časti stredného Považia do 14. storočia. Pozornosť v ňom venuje jednotlivým lokálnym šľachtickým rodinám a ich majetkovej držbe. Z ďalších doktorandov katedry histórie v zborníku publikuje svoje zistenia na tému Zriadenie Národnej Banky Československej aj Michal Petríček a Možnosti výskumu demografických a spoločenských pomerov na príklade Pezinka v prvej polovici 18. storočia Alena Macková.

Spoločenskovedný odbor Všeobecná a experimentálna psychológia a katedru psychológie reprezentuje Patrik Havan vo svojej štúdii Sociálna žiaducnosť a bezobsahový súhlas ako zdroje systematických chýb v psychologickom meraní. V zmysle dohody medzi Katedrou psychológie FF Trnavskej univerzity v Trnave a Ústavom experimentálnej psychológie CSPV SAV v Bratislave v zborníku publikuje svoj výskum aj autorský tandem Denisa Marcinechová a Jitka Gurňáková s témou Význam empatie v komunikácii medzi lekárom a pacientom.

Našim publikujúcim autorkám a autorom v mene vedenia FF Trnavskej univerzity a tímu zostavovateliek želáme veľa úspechov v ďalšej tvorivej výskumnej a publikačnej činnosti. Veríme, že ňou budú kvalitne reprezentovať svoju alma mater aj v budúcnosti a s hrdosťou spomínať na obdobie svojho doktorandského štúdia.