Skočiť na hlavný obsah
Autor
Zuzana Lopatková (šéfredaktor), Michal Franko (výkonný redaktor)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
123
ISBN
2729-8760
Cena
9 €

Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu Studia Historica Tyrnaviensia, ktoré na svojich stránkach opäť prináša zaujímavé príspevky z histórie. Novinkou je vlastný identifikátor DOI (10.31262/2729-8760/2022/XXII/2) a zaradenie časopisu do databázy Erih Plus. Časopis obsahuje štyri vedecké štúdie a niekoľko recenzií, anotácií a správ a referátov z podujatí. V úvodnej štúdii autora Martina Bošanského figuruje ako nosná téma testament nitrianskeho biskupa Jána Gustíniho (1712-1777). Autor vďaka testamentu plasticky vykresľuje charakter tejto historickej osobnosti, vypovedá o jeho životných snahách, prioritách či vzťahoch k iným osobnostiam či udalostiam. Autor predstavil vedeckej obci celý dokument, aj s komentovaným prekladom z latinskej pôvodiny. V nasledujúcom príspevku načrtol Juraj Červenka zaujímavú tému, ktorá sa venuje účasti rodákov zo Slovenska v americkej občianskej vojne (1861 – 1865). Autor predstavil jednotlivcov, ktorí na bojiskách americkej občianskej vojny plnili najrôznejšie úlohy – slúžili v pechote, jazde aj delostrelectve. Za hlavný cieľ si autor stanovil priblíženie ich bojového nasadenia na jednotlivých bojiskách, a to počas celého trvania americkej občianskej vojny. Autorka Lucia Burdová sa vo svojej štúdii venuje problematike fyloxéry a peronospóry – ochoreniam viniča hroznorodého, ktoré sa v druhej polovice 19. storočia rozšírili z Francúzska do celej Európy. Neobišla ani územie Rakúsko - Uhorskej monarchie a na príkladoch malokarpatských miest predstavila vývoj oboch nákaz od ich objavenia po ich potlačenie v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Cieľom záverečnej štúdie Marty Dobrotkovej je predostrieť pohľad na dejiny zdravotníctva v rokoch 1918 – 1938 v Československej republike a uviesť prehľad o existujúcich inštitúciách vzdelávania nižšieho zdravotníckeho personálu doplnené poznatkami o aktivitách Spoločenstva dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v tejto oblasti. V podstate sa jedná o prácu, ktorá prináša sumarizačné poznatky, v rámci ktorých sa realizovala kritická analýza situácie v Československej republike zameranej na zdravotnícke pomery v rokoch 1918 – 1938. Najnovšie číslo časopisu dopĺňajú v závere recenzie, anotácie a správy a referáty zo zaujímavých podujatí.

 

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, studia-historica-tyrnaviensia-xxii-22022