Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Kurz latinčiny pre verejnosť

 
 
Katedra klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
otvára

KURZ LATINSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ
(pre začiatočníkov)
 
Trvanie kurzu:         25. septembra 2017 – 15. decembra 2017

Čas konania kurzu:     pondelok 17:00 – 18:30 hod
Rozsah kurzu: 1× týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 min.) počas 12 týždňov
Cena kurzu: 120 €
Miesto konania kurzu: Trnavská univerzita, Hornopotočná 23, Trnava,            3. posch., miestnosť Okalianum
Obsahová náplň kurzu: latinská gramatika; preklad a čítanie jednoduchších viet a pasáží z diel antických autorov; rímske reálie; živá latinčina.

Viac informácií na  www.truni.sk,
mailom nsipek@truni.sk, telefonicky 033/5939 363, (0902 107 730)