Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Motivačné štipendiá

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami (stiahni)

Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave (stiahni)

Smernica dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave č.3/2018 o priznávaní motivačného štipendia (stiahni)