Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijní katedroví poradcovia

Katedroví kreditoví a študijní poradcovia

Katedra dejín a teórie umenia: Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie: Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.

Katedra filozofie: Mgr. Milan Petkanič, PhD.

Katedra histórie: doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

Katedra klasickej archeológie:  Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

Katedra klasických jazykov: doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Katedra politológie: PhDr. Tomáš Jahelka, PhD.

Katedra psychológie: Mgr. Michal Kohút, PhD.

Katedra sociológie: Mgr. Martin Fero, PhD.