Skočiť na hlavný obsah

ITMS 26110230092 Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU
Operačný program vzdelávanie
ITMS 26110230092
Programové obdobie 2007 – 2013
Dopytovo orientovaný projekt


Ciele projektu

1) Prispôsobiť vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti
2) Zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje
3) Podporiť spoluprácu medzi VŠ na medzinárodnej úrovni

Aktivity projektu

1.1 Fáza 1: Tvorba študijného programu v odbore Filozofia v anglickom jazyku.
1.2 Fáza 1: Tvorba študijného programu v odbore Filozofia v anglickom jazyku.
1.3 Fáza 1: Tvorba študijného programu Geriatrické ošetrovateľstvo.
1.4 Fáza 2: Tvorba študijného programu Geriatrické ošetrovateľstvo.

2.1 Jazyková príprava učiteľov na TU
2.2 Podpora nových doktorandov na FF TU
2.3 Podpora nových doktorandov na FZaSP TU

3.1 Zatraktívnenie štúdia a internacionalizácia prostredníctvom zapojenia zahraničných expertov

Realizátor projektu

Trnavská univerzita v Trnave nadväzuje na históriu a tradíciu Trnavskej univerzity, jednej z najstarších univerzít strednej Európy, ktorá slobodne šírila poznanie a vzdelanosť, chránila a rozvíjala duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru v rokoch 1635 až 1777.

Slovenská národná rada obnovila činnosť Trnavskej univerzity zákonom a tá bola znovuotvorená dňa 1. júla 1992. V súčasnosti univerzitu tvorí päť fakúlt, ktoré garantujú a zabezpečujú uskutočňovanie vzdelávacích a výskumných činností: Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Teologická fakulta a Právnická fakulta.

Trnavská univerzita v Trnave je významnou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou, ktorá sa usiluje o rozvoj ľudských zdrojov a o rozšírenie ponuky študijných programov v cudzom jazyku a o podporu medzinárodných vzťahov.

Doba trvania projektu: 10/2013 – 09/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 095 557,07 EurSpôsob realizácie projektu

Projekt realizuje 3 ciele: 1) prispôsobuje vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti, 2) zvyšuje kvalitu a rozvíja ľudské zdroje a 3) podporuje spoluprácu medzi vysokými školami na medzinárodnej úrovni.

Projekt je rozdelený na 8 aktivít:

Aktivity 1.1 – 1.4 majú za cieľ vytvoriť študijné programy a žiadosť o ich akreditáciu so všetkými náležitosťami.

Aktivity 2.1 – 2.3 sú zamerané na jazykové vzdelávania pedagógov a na vytvorenie nových doktorandských miest na Filozofickej fakulte a Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Aktivita 3.1 je zameraná na zabezpečenie cyklov prednášok renomovaných zahraničných pedagógov kvôli zatraktívneniu štúdia.Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Výsledky projektu: 2 vytvorené študijné programy: Filozofia v angličtine a Geriatrické opatrovateľstvo v slovenčine. 13 pedagógov so zvýšenou úrovňou ovládania anglického jazyka, 17 nových perspektívnych doktorandov a 60 študentov, ktorí absolvovali prednáškové kurzy renomovaných zahraničných lektorov.

Publikačné výstupy projektu

Skúsenosti nadobudnuté počas realizácie projektu budú v budúcnosti slúžiť pri vytváraní ďalších kvalitných študijných programov, najmä v cudzom jazyku. Rozvoj vedy a výskumu bude zabezpečený prostredníctvom nových doktorandov s možným uplatnením po ukončení štúdia na univerzite. Želaným efektom projektu bude navýšenie počtu študentov, ktorých prilákajú nové atraktívne študijné programy a spolupráca so zahraničnými renomovanými pedagógmi a expertmi.