Skočiť na hlavný obsah

ITMS 26110230028 Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní


Projekt Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní, ITMS kód 26110230028, bol riadne ukončený dňom: 23. 3. 2016. Od tohto dátumu začína 5-ročné monitorovacie obdobie.


Publikačné výstupy riešenia projektu

Vydanie týchto publikácií vzniklo v rámci riešenia projektu Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní (ITMS kód projektu 26110230028) – Príprava študijného programu Kognitívne štúdiá, ktorý podporila Európska únia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a MŠVV SR v rámci Operačného programu vzdelávanie. Texty vznikli v Centre kognitívnych štúdií na Katedre filozofie Filozofickej fakulty v Trnave.

Mária Bednáriková:  Úvod do kognitívnych vied
Mária Bednáriková:  Úvod do metodológie vied
Mária Bednáriková:  Úvod do kognitívnej lingvistiky
Silvia Gáliková:  Úvod do filozofie mysle
Silvia Gáliková:  Filozofia vedomia
Silvia Gáliková:  Myseľ vo vede
Silvia Gáliková:  Základy kognitívnej neurovedy
Andrej Démuth:  Filozofické aspekty dejín vedy
Andrej Démuth:  Teória hier a problém rozhodovania
Andrej Démuth:  Teórie percepcie
Josef Dolista:  Kognícia v morálnom správaní
Renáta Kišoňová:  Kognitívna estetika
Renáta Kišoňová:  Kognícia v sociálnom kontexte
Renáta Kišoňová - Michal Kutáš:  Filozofia evolúcie
Reginald A. Slavkovský:  Racionalita a ľudská kognícia
Reginald A. Slavkovský:  Informácia v kontexte filozofie a kognitívnych vied
Reginald A. Slavkovský - Michal Kutáš:  Úvod do filozofie jazyka
Jana Trajtelová:  Kognitívna antropológia
Mária Bednáriková:  Introduction to Cognitive Science
Mária Bednáriková:  Introduction to Cognitive Linguistics
Mária Bednáriková:  Introduction to the Methodology of Science
Silvia Gáliková:  Philosophy of Consciousness
Silvia Gáliková:  Foundations of Cognitive Neuroscience
Silvia Gáliková:  Introduction to Philosophy of Mind
Silvia Gáliková:  Mind in Science
Andrej Démuth:  Perception Theories
Andrej Démuth:  Game Theory and the Problem of Decision-Making
Andrej Démuth:  Philosophical Aspects of the History of Science
Josef Dolista:  Cognition in Moral Conduct
Reginald A. Slavkovský:  Information in the Context of Philosophy and Cognitive Sciences
Reginald A. Slavkovský:  Rationality and Human Cognition
Reginald A. Slavkovský - Michal Kutáš:  Introduction to Philosophy of Language
Renáta Kišoňová:  Cognitive Aesthetics
Renáta Kišoňová:  Cognition in Social Context
Renáta Kišoňová - Michal Kutáš:  Philosophy of Evolution
Jana Trajtelová:  Cognitive Anthropology: Selected Issues


Vydania týchto publikácií vzniklo v rámci riešenia projektu Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní (ITMS kód projektu 26110230028) – Príprava študijného programu Medievalistika, ktorý podporila Európska únia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a MŠVV SR v rámci Operačného programu vzdelávanie. Texty vznikli na katedrách histórie, klasických jazykov a dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty v Trnave.

Zuzana Lopatková:  Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska
Peter Labanc:  Slovenské stredoveké dejiny I.
Peter Labanc:  Slovenské stredoveké dejiny II.
Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský:  Vývoj stredovekých miest na Slovensku I.
Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský:  Vývoj stredovekých miest na Slovensku II.
Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský:  Pramene k slovenským dejinám
Martin Tibenský:  Historická geografia
Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský:  Úvod do štúdia medievalistiky
Vladimír Rábik - Peter Labanc - Martin Tibenský:  Vybrané kapitoly z PVH (sfragistika)
Ivan Gerát:  Úvod do vizuálnej kultúry stredoveku
Ivan Gerát:  Legendy stredoveku
Marta Dobrotková: Dejiny archívnictva
Marta Dobrotková:  Pomocné vedy historické I.
Marta Dobrotková:  Pomocné vedy historické II.
Marta Dobrotková: Základy spracovania archívnych materiálov
Erika Juríkova - Lenka Fišerová:  Písomníctvo latinského stredoveku I.
Erika Juríkova - Lenka Fišerová:  Písomníctvo latinského stredoveku II.
Katarína Karabová - Nicol Sipekiová:  Latinský jazyk pre medievalistov I.
Katarína Karabová - Nicol Sipekiová:  Latinský jazyk pre medievalistov II.
Katarína Karabová - Nicol Sipekiová:  Latinský jazyk pre medievalistov III.
Miloš Marek:  Stredoveká latinčina I.
Miloš Marek:  Stredoveká latinčina II.
Erika Brtáňová:  Úvod do kultúry stredoveku

31.05.2013