Skočiť na hlavný obsah

Vedeckovýskumná činnosť na Filozofickej fakulte sa rozvíja v štyroch oblastiach: spoločenskovednej, humanitnej, historickoarcheologickej a umeleckohistorickej. Filozofická fakulta venuje vedeckovýskumnej činnosti veľkú pozornosť ako dokladá Dlhodobý zámer fakulty i krátkodobé plány pracovísk. Kľúčové opatrenia smerujú k skvalitneniu vedeckovýskumnej činnosti, k zapájaniu sa katedier, jej členov a doktorandov do grantových schém Ministerstva školstva SR a Agentúry na podporu výskumu a vývoja či do zahraničných projektov.


Významné udalosti, publikácie, kvalifikačné konania a projekty na fakulte


2016

2015

2014

2013